ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

KRG-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓛᓕᕐᒥᔪᑦ

2018-ᒥ, KRGᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᑲᑎᒪᓂᖃᖃᑦᑕᓛᕐᑐᑦ ᐅᑯᓇᓂ ᐅᓪᓗᓂ:

  • ᕕᕗᐊᕆ 26-ᒥ ᒫᑦᔨ 1-ᒧᑦ, ᑰᒃᔪᐊᒥ
  • ᒣ 28-ᒥᑦ 31-ᒧᑦ ᐊᐅᐸᓗᒻᒥ
  • ᓯᑉᑏᒻᐱᕆ 10-ᒥᒃ 13-ᒧᑦ, ᑰᒃᔪᐊᒥ
  • ᓅᕕᒻᐱᕆ 26-ᒥᒃ 29-ᒧᑦ, ᑰᒃᔪᐊᒥ


ᓱᖃᑦᓯᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐅᓪᓗᓯᐅᑎᖏᑦ