ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᕙᑎᓕᕆᓂᖅ

  • ᐃᐱᕂᓐᓇᑕᐅᒪᔪᓂᒃ ᐅᔭᕋᓐᓂᐊᕋᑦᓴᓂᒃ ᕿᓂᕐᑏᑦ ᓄᓇᑐᕐᓕᕕᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓴᑐᕐᑎᓯᒋᐊᕐᓂᒥᒃ ᐱᓇᓱᓐᓂᖅ
  • 2005-2012-ᒧᑦ ᐅᓂᒃᑳᕆᐊᑭᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓄᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᒃᑲᓂᕈᑏᑦ ᐃᓘᓐᓈᒍᑦ ᓂᒫᓪᓚᕈᑎᑦᓭᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᒍᑎᖓᓂᒃ
    ᑐᑭᒻᒪᕆᖏᓐᓂᒃ ᓀᓪᓕᑎᕆᐅᑏᑦ

ᓱᓇᒥᑦᑐᓂᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑎᓂᒃ ᐱᔪᒪᒍᕕᑦ, ᐊᒻᒪᓗᑎᑦ ᐅᕗᖓ .