ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑕᕆᐅᒥ ᓇᑉᐸᑕᐅᒪᔪᑦ

ᔦᒥᔅ ᐯ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥ, ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑐᓂᒪᓯᒪᔫᒃ ᐱᐅᓯᐅᒥᑎᑦᓯᓚᖓᑦᓱᑎᒃ ᐅᒥᐊᒃᑯᕕᓐᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᒪᓕᑦᓱᑎᒃ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᕐᒥ 4.2-ᒥ ᓴᓇᕐᕈᑏᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᓯᒪᔪᒥ, ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓂᒪᔪᑦ 50%-ᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᔨᒐᔭᕐᓗᑎᒃ ᓴᓇᔭᐅᓂᖓᓂ ᐃᒪᕐᒥ ᓴᓇᓯᒪᒐᔭᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓗᑕᒫᑦ ᓴᓇᔭᐅᖃᑦᑕᓂᑦᓴᖏᑦᑕ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓴᓇᔭᐅᒋᐊᖃᒻᒪᕆᑦᑐᖃᕆᐊᖃᕐᐸᑦ, ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᑭᓕᕐᑐᐃᒍᓐᓇᑐᐊᕐᐸᑕ ᒍᒫᕐᓂᐊᓯᒪᔭᒥᓂᒃ. 1999 ᐊᒻᒪᓗ 2011 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᓯᕗᓕᕐᓯᒪᔪᑦ ᓴᓇᔭᐅᔪᓂᒃ ᐃᓗᓐᓇᖏᓐᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ $91.5 ᒥᓕᐅᓐ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑲᓇᑕᐅᒥ ᑯᐯᓪᓗ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ. ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᕇᓴᓐᑯᑦ ᓴᓇᔨᖏᑦ ᑲᒪᖃᑦᑕᓯᒪᔪᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.