ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓖᓪᓗᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᕐᐳᑦ ᓄᓇᒦᑦᑐᓂᒃ, ᑎᕐᑐᒥᑦᑐᓂᒃ (ᖃᖓᑕᔪᓂᒃ) ᐃᒪᕐᒥᑐᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᒍᑎᓂᒃ, ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐱᖁᔦᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ. ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᕕᒻᒥ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓲᒍᕗᖅ  ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᓃᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕖᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᑦ, ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᑕᐅᓂᖏᓪᓗ, ᐅᓯᔨᓂᓪᓗ ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᑯᓐᓂᒃ ᑎᒥᒥᒍᓪᓗ ᖃᓄᐃᒍᑎᓕᓐᓂᒃ ᐱᒍᑦᔨᓱᑎᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒪᕐᒥᐅᑕᕐᓂᒃ ᐅᒥᐊᒃᑯᕕᓐᓂᒃ.

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒪᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᓲᒍᒻᒥᔪᑦ ᐊᐅᓚᒍᑎᓕᕆᕕᒃ ᑳᓇᑕᒃᑯᓂᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᕈᑎᒋᑦᓱᒍ ᒥᑦᑐᖃᕐᒪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕕᒃ ᐊᑭᓖᒍᑕᐅᒻᒪᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᑎᒻᒥᔫᕐᓂᐊᕕᒃ. ᓄᓇᕕᒥᓕ ᐊᓯᖏᑦ ᑎᒻᒥᔪᕐᓂᐊᕖᑦ, ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᓲᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ ᐃᓗᐃᒃᑲᓂᒃ ᑐᓂᔭᐅᒍᑎᒋᓲᒥᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ (ᓯᕗᕐᓂᕐᒥ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑎᑎᒍᑦ). ᑮᓇᐅᔭᕐᑑᑏᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᓂᕐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑕᐅᒻᒥᔪᓄᑦ ᐱᔭᐅᓲᑦ ᐊᑦᔨᒌᖏᑐᓂᒃ ᑎᒥᐅᔪᓂᑦ.