ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

YES ᓄᓇᕕᒃ

ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕋᓱᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑐᓂᓯᓲᖑᕗᖅ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐱᑦᔪᔨᒍᑎᓂᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐅᑭᐅᓕᓐᓄᑦ 16-ᒥ 35-ᒧᑦ, ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒧᓗ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᖏᑦᑕ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᒍᑎᒋᓲᖏᑦ, ᐃᓕᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᖏᑦᑕ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᕿᓂᕐᓂᓄᑦ ᓴᐳᑦᔨᓂᒃᑯᑦ. ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕋᓱᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᖃᓲᖑᒻᒥᔪᖅ ᑐᕌᖓᓂᖃᕐᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᐳᑦᔨᓲᖑᑦᓱᓂ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐱᒋᐊᕐᑎᓯᒍᑎᒋᓲᖏᓐᓂᒃ. ᐊᖅᑯᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᒍᑕᐅᔪᓪᓗ, ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕋᓱᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑐᕌᒐᖃᓲᖑᕗᖅ ᐃᓅᓱᑦᑐᓂᒃ ᐃᑎᕐᐸᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᒧᑦ, ᑫᓪᓗᑐᖏᓐᓇᓱᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕕᒻᒦᖏᓐᓇᖁᑦᓱᒋᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕗᖓᐅᑦᔨᒋᐊᓪᓛᖁᑦᓱᒋᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕆᔭᕐᒥᓂᒃ. ᑐᕌᒐᖃᕐᑐᒍᑦ ᐃᓚᒋᔭᖃᖅᑯᖅ ᑐᓂᓯᓂᕐᒥᒃ ᐊᑑᑎᖃᕐᑐᓂᒃ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᓴᐳᑦᔨᓂᒃᑯᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᑐᓴᐅᒪᑦᓯᐊᓗᑎᑦ ᐱᒐᓱᐊᖃᑦᑕᕋᔭᕐᒪᑕ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᓅᓕᖓᔪᓂᒃ, ᐱᒋᐅᕐᓴᓂᕐᒥᓅᓕᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᓅᓕᖓᔪᓂᓪᓗ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᕐᐸᓕᐊᑎᓗᒋᑦ ᐃᑲᔪᑦᓯᐊᕈᓐᓇᓯᑎᓗᒋᑦ ᓄᓇᓕᒻᒥᓂᒃ.
ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕋᓱᐊᕐᕕᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᕕᖃᖅᑯᑦ ᐃᓄᑦᔪᐊᒥ ᑰᑦᔪᐊᒥᓗ, ᑐᓂᓯᓲᑦ ᐱᑦᔪᔨᓂᕐᓂᒃ ᐃᓅᓱᑦᑐᓕᒫᓄᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᐅᓄᑦ ᐅᖓᕙᒥᐅᓄᓪᓗ.
ᐊᓪᓚᕕᕗᑦ ᐅᒃᑯᐃᖔᕐᕕᖏᑦ ᐊᓪᓕᕇᒥᒃ ᓂᕿᑦᓯᑐᓄᑦ 9-ᒥ ᐅᓪᓛᑯᑦ 12-ᖑᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 1-ᖑᒥ 5-ᖑᒧᑦ ᐅᓐᓄᓴᒃᑯᑦ.

 

 
ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐅᕗᖓ ᑕᑯᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ ᓃᓂᕐᕕᒋᓗᒍ ᐅᓇ: ᐃᓅᓱᑦᑐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᑖᕋᓱᐊᑦᕕᒃ ᓄᓇᕕᒡᒥ

 

facebook