ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᖃᑎᒌᑦ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨ
ᓕᑎᐊ ᒍᐊᑦ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ, ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᒻᒥ
ᒨᑭ ᓰᐃᓐ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᐅᑉ ᐃᑲᔪᕐᑎᖓ, ᕿᑐᕐᖓᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᓂᖏᓐᓄᑦ
ᔫᓕ-ᐋᓐ ᐴᑎ

ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ , ᐱᓂᐊᕈᑎᓄᑦ
ᕕᑦᑑᔨᐊ ᑯᐊᑕ