ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓄᓀᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᒫᓂ ᐸᕐᓇᓯᒪᓂᖅ

ᒪᓕᑦᓱᓂ ᑎᓕᔨᒍᑎᒥᒃ B.15 ᐊᕐᖁᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᒻᒥᒃ ᐃᓗᐃᒃᑲᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ (ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅ), KRG-ᑯᑦ ᑐᓂᔨᔨᐅᕗᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐊᑦᑐᐊᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᑦᓴᖓᓂᒃ ᐸᕐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᖁᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᕕᖃᕐᓂᒧᑦ.

 

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓄᓀᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐸᕐᓀᒍᑏᑦ ᓄᓇᖕᖑᐊᑕᖏᑦ

 

ᑖᓐᓇ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨᐅᕗᖅ ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᑎᒻᒪᕇᑦ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᒐᓄᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᑕ ᐃᓗᐊᓂ, ᖃᓗᓯᔪᓂᒃ ᓄᓇᓕᒫᒥᒃ 55° ᖁᓛᓂ ᑲᕙᒫᐲᑦ ᐃᓱᖏᑦᑕ ᓯᓚᑎᓕᒫᖓᓂ, ᐃᓂᓪᓚᖓᐅᑎᒻᒪᕆᓐᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑏᑦ ᐊᑐᕐᑐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ 1998-ᒥ ᐊᒥᒐᖕᖏᑐᒥᒃ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕈᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ. ᓇᓗᓀᕐᓯᓯᒪᔪᑦ ᐱᖓᓱᓗᐊᖕᖑᐊᓂᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᒪᕆᓐᓂᒃ: ᐱᑕᖃᕆᐊᖃᓪᓚᕆᑦᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒻᒪᕆᐅᔪᑦ ᓂᕿᑦᓴᒥᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᕖᑦ, ᐊᒥᓱᐃᓕᕐᕿᖓᔪᓂᒃ ᐊᑑᑎᓖᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ. ᐃᒻᒥᒍᑦᑕᐅᖅ, ᐱᖁᔭᖅ ᐱᑦᔪᑎᓕᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ ᓄᒃᑭᑎᑦᓯᓯᒪᒻᒥᔪᖅ KRG-ᑯᓂᒃ ᒪᓕᒐᓕᐅᕈᓐᓇᑎᑦᓱᒋᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᓄᑦ, ᖃᑭᓴᕐᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑎᒪᕆᓐᓄᑦ ᖃᓄᐃᑦᑐᑐᐃᓐᓇᓕᒫᓄᑦ ᓄᓇᖓᑕ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᑲᒪᔨᐅᒍᑏᑦ ᐊᑦᑐᐊᓱᒋᑦ,

ᑖᓐᓇ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ ᑲᒪᔨᐅᕗᖅ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕈᒪᔪᑦ ᑐᑦᓯᕋᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᒥ. ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᖕᖔᓂᕃᒍᑎᓂᒃ ᐊᓪᓚᓂᒃ ᐊᖏᕐᑕᐅᔪᖃᓚᐅᔪᔪᖅ KRG-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᑕᐅᓚᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᑖᕕᓂᕐᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑏᑦ ᑎᒥᖏᓐᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᓇᔅᑳᐱᒃᑯᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᖓᓄᑦ ᑲᒍᐊᒍᐊᑦᓯᑲᒪᒃᒥ. ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᒃ, ᑖᓐᓇ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᑭᒡᒐᖏᑦ ᐃᑉᐱᒋᔭᖃᓲᖑᒻᒥᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓂᒃ, ᐆᑦᑑᑎᒋᓗᒋᑦ ᓄᓇᑐᕐᓕᒐᓚᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᒻᒪᕇᓪᓗ ᐃᓱᐊᖁᑎᖏᓐᓂᒃ, ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᖃᑦᑕᓱᑎᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᒍᑎᓂᒃ ᓱᕐᖁᐃᓴᐅᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᒪᓕᑦᓯᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᓇᒥᒃ ᐊᑐᕐᓂᖓᑕ ᐊᖏᕐᑕᐅᒪᒍᑎᖏᓐᓂᒃ.

 

ᓯᕗᓂᓕᐅᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᒋᐊᕈᑎᑦᓴᓂᒃ ᐸᕐᓇᓯᒪᐅᑎᒥᓂ ᐊᑐᓯᓚᐅᔪᔪᒥ 2002-ᒥ ᓄᑕᐅᓯᓕᑎᕐᑕᐅᓱᓂᓗ 2005-ᒥ, ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᑦᓱᖏᕈᑎᖃᓚᐅᔪᔪᖅ ᐊᖏᓪᓕᑎᕆᒍᒫᕐᓂᒥᒃ ᓴᐳᑎᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᕈᑎᓂᒃ ᑯᐯᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᓄᓇᕕᒃ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᓴᐳᑎᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᕐᕕᓴᒻᒪᕆᖁᑎᒋᔭᐅᑦᓱᓂ. 2008-ᒥ, ᐱᖓᓱᓂᒃ ᓄᑖᓂᒃ ᓴᐳᑎᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᑫᒥᑦᓯᓚᐅᔪᔪᖅ ᓴᐳᑦᔭᐅᒍᑎᒋᑦᓱᒋᑦ KRG-ᑯᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ 2009-ᒥ, 11-ᒋᐊᓪᓓᑦ ᓄᓀᑦ ᑫᒥᑕᐅᒋᐊᓕᓚᐅᔪᒻᒥᓱᑎᒃ. 2013-ᒥ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᓴᐳᑎᔭᐅᒪᔪᓂᒃ ᓄᓇᓂᒃ ᐸᕐᓇᓂᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐱᑦᔪᑎᓖᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᕐᓂᒍᑎᓂᒃ ᑖᑦᓱᒪ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᐊᑐᕐᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒎᓐᓂ ᒪᕐᕉᓂ ᓯᕗᓪᓖᓂ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᔪᔪᑦ. ᐱᓇᓱᖃᑎᒌᑦ ᐊᓱᐃᓛᒃ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓚᐅᔪᔪᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᑌᒃᑯᐊ ᑐᓴᕐᑎᓯᒍᑏᑦ ᑫᒥᑕᐅᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐊᑎᓪᓗᒋᑦ. ᐃᓐᓄᓯᒪᔪᑦ ᑭᒡᒐᓂᒃ KRG-ᑯᓄᑦ, ᒪᑭᕝᕕᒧᑦ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᑦ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐱᓇᓱᕝᕕᖏᑦ, ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑏᑦ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔪᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒋᐊᓕᓐᓂᒃ.

 
ᖃᐅᔨᒪᐅᑎᑦᓭᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᓕᐅᖃᑦᑕᑐᓄᑦ

Form A: ᐊᓪᓚᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕋᓱᐊᕈᑏᑦ NV-ᑯᓐᓂᑦ (ᑲᒻᐸᓂᐅᔪᓄᑦ)

Form B: ᐊᓪᓚᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᕋᓱᐊᕈᑏᑦ NV-ᑯᓐᓂᑦ (ᐃᓄᑐᐊᓄᑦ)

Form C: ᐊᓪᓚᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᐊᖏᕐᑕᐅᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᒃᑯᓐᓂᑦ

Form D: ᑐᓴᕐᑎᑦᓯᐅᑏᑦ ᓱᕐᕋᑕᐅᓯᒪᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᔭᐅᓯᒪᔪᕕᓂᕐᓂᒃ

Form E: ᓄᓇᐅᑉ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖓᓅᓕᖓᔪᖅ ᑳᑕᒎᕆᒥ ll ᐊᒻᒪ lll ᓄᓇᒋᔭᐅᔪᒥ

* ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᑕᑕᕐᓴᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᒃᑯᓐᓅᓕᖓᔪᑦ, ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᐸᓯ ᓄᓇᒥᒃ ᑎᒍᒥᐊᕐᑎᒃᑯᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᑐᕃᓐᓇᐅᑎᖓᓂᑦ.