ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ

ᒪᓕᑦᓱᒋᑦ ᐋᕐᕿᒋᐊᕈᑏᑦ ᐱᖁᔭᒧᑦ ᐱᑦᔪᑎᓕᒻᒧᑦ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᒥᒃ ᑲᕙᒫᐱᓕᕆᓂᕐᒧᑦ, ᓄᓇᖁᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᐅᑉ ᓇᔪᕐᑕᐅᓂᖓᓄᑦ ᐁᕆᓕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, (2015) ᐊᑐᕐᓱᓂᓗ ᑎᒥᐅᑦᓱᓂ ᑲᒪᔪᑦᓴᐅᓂᕐᒥᓂᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒍᑎᓂᒃ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ ᓄᐊᑦ-ᑐ-ᑯᐯᒃᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᕕᐅᑉ ᐃᓚᖓᓂ, KRG-ᑯᑦ ᑭᒡᒐᒪᕆᐅᕗᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ ᐱᑦᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒍ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᖓ ᑎᒍᒥᐊᕐᑕᐅᖃᑦᑕᓚᐅᔪᔪᖅ KRG-ᑯᓄᑦ ᐊᕐᖁᑎᖃᕐᓱᓂ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ  ᑲᑎᒪᕕᐅᓂᖓᓂᒃ ᐊᖓᔪᕐᖃᐅᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᖓᓂ. ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ ᐊᓯᖏᑕᓗ ᐊᒥᓱᒐᓓᑦ ᐱᑦᔪᑎᓪᓗᑯᓖᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᐊᑖᒍᑦ, ᑖᓐᓇ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨᐅᕗᖅ ᑎᓕᔭᐅᒪᒍᑎᓂᒃ ᐊᑦᑐᐊᔪᓂᒃ ᐃᓄᒻᒪᕆᓐᓄᑦ, ᐊᕐᓇᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᒌᓄᑦ, ᓴᓇᖕᖑᐊᒐᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᐊᒐᕐᓄᑦ, ᐱᕈᕐᑐᓂᒃ-ᓂᕿᓕᐅᕐᓂᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ ᒪᑭᑕᐅᑎᑦᓴᓄᑦ. ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᐅᒻᒥᔪᖅ ᓄᓇᖁᑎᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓂᒃ.