ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖅ

ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᖅ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᓲᒍᕗᖅ ᑎᓕᔭᐅᒪᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᔨᒃᑯᑦ ᐱᔭᐅᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓱᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐃᓄᑑᑦᑎᑐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑭᓐᓂᓴᓂᒃ ᑲᑐᑦᔨᕕᓐᓂᒃ, ᐅᕕᒐᕐᑐᐃᑦ ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᒧᐊᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᒻᒥᒎᓇᕐᑎᑐᑦ. ᐃᒻᒥᓂᕿᒍᓐᓇᑐᑦ ᐃᓱᒪᒐᓱᐊᓪᓗᐊᓲᒍᖕᖏᑐᑦ ᖄᖏᕐᓂᑯᓕᐅᕐᓂᒥᒃ, ᑭᓯᐊᓂᓕ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑭᖕᖒᒪᔭᐅᔪᓂᒃ.