ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᖃᑭᓴᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ, KRG-ᑯᑦ ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᕐᕈᓯᓲᖑᕗᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᑖᖑᑎᑦᓯᑦᓱᑎᓪᓗ ᖃᑭᓴᕐᓂᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ-ᒪᑭᑕᐅᑎᖏᑎᒍᑦ ᑎᒥᐅᔪᓄᑦ. ᑕᒪᒃᑯᐊ ᖃᑭᓴᐅᑎᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦᑕ ᐊᒥᓲᓂᕐᓴᖏᑦ ᐊᒧᓚᐅᔪᔪᑦ ᒪᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓂᒃ. ᒪᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦ 1999-ᒥ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᐆᒻᒣᒋᐊᕈᑎᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᐃᒻᒥᓂᕐᓱᑐᑦ ᖃᑭᓴᕐᓂᖓᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᕗᓪᓕᒥᒃ ᒪᓂᒍᑎᖏᑦ ᐊᑐᓚᐅᔪᑦᓱᑎᒃ 2003-ᒧᑦ ᑎᑭᑦᓱᒍ. ᑮᓇᐅᔦᑦ ᑐᖓᓕᖏᑦ ᒪᑭᑕᐅᓚᐅᕐᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᒪᓂᕐᔪᐊᖓᓂ 2007-ᒥ ᐃᓚᐅᑦᓱᑎᒃ ᒪᑭᑕᐅᑎᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒧᑦ,  2014-ᒥ, ᑮᓇᐅᔭᓕᒫᑦ ᒪᑭᒋᐊᕈᑏᑦ I ᐊᒻᒪᓗ II ᐊᑖᒍᑦ ᓄᖑᓯᒪᓕᕐᒪᑕ, ᑮᓇᐅᔦᕐᓂᒧᑦ ᒪᓕᒐᖅ ᐊᖏᕐᑕᐅᓚᐅᔪᔪᖅ KRG-ᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑐᓴᐅᑎᓗᒍ ᑮᓇᐅᔭᓄᑦ ᐃᑎᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓄᑦ ᐊᑭᓕᑦᓴᑖᖑᓕᓃᑦ ᒪᑭᒋᐊᕈᑏᑦ I ᐊᒻᒪᓗ II ᐊᑖᒍᑦ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᓕᕐᐸᑕ. ᓯᕗᓪᓕᒥᒃ ᑐᖓᓕᐊᓂᓪᓗ ᒪᓂᔭᐅᓚᐅᔪᔪᑦ ᐃᓱᒪᖓ ᒪᓕᑦᓱᒍ, ᑮᓇᐅᔦᕐᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖓ ᑐᕌᖓᔪᖅ ᓴᐳᒻᒥᓂᕐᒧᑦ ᒪᑭᑕᐅᑎᓂᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᕐᒥᒃ, ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᒍᑏᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.

 

ᒪᑭᒋᐊᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦᑕ ᐱᖓᔪᖏᑦ ᐱᖕᖑᑎᑕᐅᓚᐅᔪᔪᑦ 2013-ᒥ. ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᒻᒪᓗ KRG-ᑯᑦ ᐊᑎᓕᐅᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᑦᔨᐅᖏᑦᑐᒥᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥᒃ ᒪᑭᑦᓯᔪᒥᒃ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᓯᒪᔪᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓂᒃ II ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ. ᑐᖕᖓᑎᓪᓗᒍ ᑮᓇᐅᔦᕐᓂᐅᑉ ᒪᓕᒐᖓᓄᑦ, ᐊᑭᓕᕐᓭᑦ, ᐊᑭᓕᑦᓴᓂᒃ ᐱᖕᖏᕖᕈᑏᑦ, ᑮᓇᐅᔭᓂᒃ ᑐᓂᕐᕈᓯᕈᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔦᕈᑏᑦ ᓂᖏᕐᖄᕈᑎᓂᒃ ᐱᖃᖃᑕᐅᒍᑎᓄᑦ ᒪᓂᒻᒥᑎᑕᐅᕗᑦ ᖃᑭᓴᕐᑏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᑭᑕᐅᑎᖏᑎᒍᑦ ᑎᒥᐅᔪᐃᑦ ᓇᑉᐸᑎᕐᓯᒪᔪᖁᑎᖏᓐᓄᑦ, ᖃᑭᓴᐅᑎᒥᒃ ᐊᖏᓪᓕᑎᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᓄᑦ.

 

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓇᒻᒥᓂᖅ ᑎᒥᐅᔪᑦ ᒪᑉᐱᒐᖏᑦ (ᖃᓪᓗᓈᕐᑎᑑᕐᑐᑦ ᑭᓯᐊᓂ)

2017-ᒥ ᐅᒥᐊᕐᕈᐊᑰᕐᑎᓯᓂᒃᑯᑦ ᐱᓯᓂᓰᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᔭᐅᓂᖏᑦ