ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᑦᔨᖑᐊᖃᕐᕕᒃ

ᓄᓇᕕᒃ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᓯᑎᒃ ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᓂᐅᑉ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓂᖓ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᒫᑦᔨ 2017

© KRG
© KRG
© KRG
© KRG
© KRG
© KRG
bwd  # 1/2  fwd

ᐊᑦᓴᑕᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦᑲᑎᒪᓂᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᕕᕗᐊᔨ 2017

bwd  # 1/4  fwd

ᑯᑭᑕᐸᒋᐅᕐᓴᓂᑦᒧᑦᑲᑎᒪᓂᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑎᓯᒻᐱᕆ 2016

bwd  # 1/2  fwd

ᐊᑦᓴᑕᕆᐅᕐᓴᓂᕐᒧᑦᑲᑎᒪᓂᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᐊᒃᑑᐸ 2016

bwd  # 1/5  fwd

ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓰᑦ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᐊᐅᒡᒍᓯ 2016

bwd  # 1/2  fwd

ᓂᑦᔭᓗᑦᑖᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓰᑦ, ᐊᑯᓕᕕᒃ, ᔪᓓ 2016

bwd  # 1/4  fwd