ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ

ᑐᓴᕋᑦᓴᖅ ᓄᐃᑕᐅᕋᑖᖅ: 2015-ᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᒃᑯᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᖃᑦᑕᑐᐃᑦ ᐱᓯᑎᐅᓂᕐᐸᐅᓕᑎᓂᖏᑦ

ᐊᓄᕆᒧᑦ ᐃᖏᕐᕋᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ!

 

2015 ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᒃᑯᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᖃᑦᑕᑐᐃᑦ

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᒃᑯᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᖃᑦᑕᑐᐃᑦ ᐱᓯᑎᐅᓕᐅᑎᓂᖏᑦ ᐱᒋᐊᕆᐊᕕᑦᓯᐊᒪᑕ ᕿᓂᓕᕐᖁᒍᑦ ᐱᖃᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ!

ᙯᖁᔨᕈᑏᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ x7ml ᐊᓪᓚᕕᑦᓭᑦ ᑕᑕᕐᓴᐅᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᐅᓪᓚᑎᑕᐅᒌᕐᓯᒪᕗᖅ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᑦ ᐊᓪᓚᕕᓕᒫᖏᓐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᐊ ᑭᖑᓂᖓᓂ ᐃᓚᓕᐅᑎᓯᒪᑦᓱᑎᒃ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ! ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒋᖃᓛᕐᓱᑎᒃ ᒫᑦᔨ 27, 2015-ᒥ, ᑐᕌᕐᑎᑕᐅᓗᑎᑦ ᑌᕕᑦ ᓓᓐᒧᑦ.

ᖁᓕᓪᓗ ᒪᕐᕈᐃᑦ (12) ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᒃᑯᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᕐᑏᑦ ᓄᓇᕕᓕᒫᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᙯᖁᔭᐅᓯᒪᕗᑦ KRG-ᑯᓐᓂᑦ.

ᓂᕆᐅᓚᖓᕗᒍᑦ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᑕᑯᓛᕆᐊᒥᒃ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᓂ ᐁᕆᓕ 29-ᒥᑦ ᒣ 3-ᒧᑦ!

ᙯᖁᔨᕈᑎ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ - NKC 2015

ᑕᑕᕐᓴᒐᑦᓭᑦ - NKC 2015