ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ

ᐅᕕᒃᑲᖅ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔨ 2017

ᓄᓇᕕᒃ-ᑯᐯᒃ ᐱᖕᖑᐊᑎᖃᑎᒌᑦᑏᑦ (TNQ) ᕿᓂᕐᑐᖅ ᐅᕕᒃᑲᒥᒃ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔨᒥᒃ ᐅᑭᐅᓕᒻᒥᒃ 16-ᓂᑦ 30-ᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᒥᒃ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᑦᓭᑦ - ᐅᕕᒃᑲᖅ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔨ 2017

ᐃᓕᒐᓱᐊᕈᑏᑦ ᐅᕕᒃᑫᑦ ᐊᑦᔨᓕᐅᕆᔩᑦ - ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᐱᖕᖑᓂᕐᔪᖅ 2018

ᐱᖕᖑᐊᑎᓂ ᐱᒋᐅᕐᓴᑦᓯᔨ

KRG-ᑯᑦ ᓱᖃᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᑦ ᖃᐃᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓯᒪᔪᓂᒃ ᖕᓐ-ᓂᒃ ᐅᑭᐅᖃᓕᕐᑐᓂᒃ ᐅᖓᑖᓄᓪᓘᓃᑦ ᐊᑐᖁᑦᓱᒋᑦ ᓴᖑᐊᑦᓯᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᐅᑎᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓚᖓᔪᓂᒃ ᑲᖏᕐᓱᔪᐊᒥ , ᑯᐸᐃᒻᒥ, ᐆᒃᑑᐱᕆ 2-6 ᐅᓪᓗᖏᓐᓂ ᑉᔾᖕᒻ-.

ᐱᖕᖑᐊᑎᓂ ᐱᒋᐅᕐᓴᑦᓯᔨ 2017 - ᐃᓚᐅᔪᑦᓴᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖓ

ᓴᕐᕕᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᑕᕐᓵᐱᓕᐅᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᖅ 2017

ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐱᒐᓱᐊᖁᔨᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᓂᔨᖁᔨᑦᓱᑎᒃ ᐊᓪᓚᖑᐊᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᑐᕐᑕᐅᓛᕐᑐᓂᒃ 2018 ᐃᓕᒌᑦᑎᓯᒪᔪᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ-ᑯᐯᒃᒥ ᓴᕐᕕᒥᐅᑕᒥᒃ.

ᓴᕐᕕᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᑕᕐᓵᐱᓕᐅᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᖅ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃ ᓴᕐᕕᒥᐅᑕᕐᒥᒃ ᑕᕐᓵᐱᓕᐅᓕᐅᑎᑎᑦᓯᓂᖅ 2017

ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓗᕐᕈᓯᒥᓂᒃ ᑕᑯᓐᓇᐅᔮᕐᑕᐅᕈᓐᓇᑐᓂᒃ ᕿᓂᕐᑐᒍᑦ !

ᓄᐃᑕᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ 2018-ᒥ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑦᓴᓄᑦ (ᒪᒃᐱᒐ ᐊᑕᐅᓯᖅ)

ᑯᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑦᓴᓂᒃ 2018-ᒥ ᑕᑕᕐᓴᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᓪᓚᕕᑦᓴᖏᑦ (ᒪᒃᐱᒑᒃ ᒪᕐᕉᒃ)

ᑯᑦ ᐱᐅᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐃᒻᒪᖃᐅᑎᑦᓴᓂᒃ 2018-ᒥ ᖃᐅᔨᒪᐅᑎᑦᓭᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ (ᒪᒃᐱᒑᒃ ᒪᕐᕉᒃ)

ᕿᓂᕐᐳᒍᑦ ᑲᔪᖏᕐᓭᔨᑦᓴᓂᒃ ᓄᓇᕕᒃ-ᑯᐯᒃ ᐱᖕᖑᐊᑎᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᑭᐅᒃᑯᑦ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᔪᐊᖑᓛᕐᑐᒥᒃ 2018-ᒥ

ᐱᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᑲᒪᔩᑦ/ᐱᑦᓯᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᓪᓗ ᑲᒪᔩᑦ 2017

ᐱᒻᒪᕆᒃ ᑐᓴᕐᑕᐅᑲᐱᒋᐊᓕᒃ - ᔭᓄᐊᔨ 6, 2017

ᓄᓇᕕᒃ-ᑯᐯᒃ ᐱᖕᖑᐊᖃᑎᒌᑦᑎᖏᑦᑕ ᑲᒪᔨᖏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓯᒪᓕᕐᒪᑕ ᐃᓚᐅᕕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ ᐱᓕᐅᑎᓂᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᐃᓚᖓᓐᓄᑦ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᔪᐊᒥ. ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᓪᓚᕆᑦᓯᒪᓕᕋᑦᑕ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓛᖕᖏᒋᐊᒥᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᒧᑦ ᐃᑕᒐᓐᓄᑦ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᓯᔭᕐᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᓂᖏᓐᓄᑦ 2018-ᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᔪᐊᖃᓕᕐᐸ 2018-ᒥ. ᐃᓱᒪᒐᑦᑕ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦᑎᓂᒥᐅᑦ ᐱᓕᐅᑎᖃᑎᒥᑕ ᓱᖏᐅᓐᓂᖃᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑌᒫᓪᓗᐊᓭᓐᓇᖅ ᓱᖏᐅᑎᓯᒪᖕᖏᓗᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᑎᒥᑎᒍᑦ ᐱᓕᐅᑎᓂᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᓛᖕᖏᓂᑦᑎᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᖃᑦᓯᐊᓂᑦᑎᓂᒃ ᐃᓱᒪᒋᔭᖃᕐᓱᑕ ᓱᖏᐅᓐᓂᖃᓪᓚᕆᖕᖏᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓚᐅᒐᔭᕐᑐᑦ. ᓯᕗᓂᕐᒥ ᑖᓐᓇ ᐊᓯᑦᔨᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᓛᕐᒥᑎᓪᓗᒍ ᐃᓚᐅᖁᔨᓗᑕ ᕿᓄᒍᑎᒋᓕᕐᕿᒍᓐᓇᓛᕐᓱᒍ. ᐃᓛᓂᐅᖕᖏᑑᕐᑐᒍᑦ ᐱᖕᖑᐊᑎᓂᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᕆᐊᕐᑐᖃᑦᑕᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᖓᓯᑦᑐᒧᑦ ᐃᑕᒐᓐᓄᑦ ᓯᐊᕐᕆᔭᐅᓯᔭᕐᓂᒥᒃ ᑕᕝᕙᓂ ᐅᑭᐊᒥ 2016-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᒋᐅᕐᓴᒋᐊᓪᓚᖃᑦᑕᓛᖁᑦᓱᒋᑦ. ᐊᑐᐃᓐᓇᕈᕐᑎᕆᔪᒍᑦ ᓱᓕ ᐃᓚᐅᓛᕐᓂᑎᓂᒃ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐱᓕᐅᑎᓂᕐᓄᑦ, ᓄᓗᐊᑦ ᖁᓛᖏᑎᒍᑦ ᐊᓇᐅᓪᓚᓂᕐᒧᑦ ᑲᑕᑦᑎᓯᑦᑌᓕᓂᕐᒧᑦ, ᑏᓃᑦ ᐱᖕᖑᐊᕈᓯᖏᓐᓄᑦ, ᒪᐅᔭᕇᒃᑯᓯᔭᕐᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᖏᑦᑕᒥ ᐸᑦᑖᐱᒻᒥᒃ ᐊᓇᐅᓪᓚᑐᓄᑦ 2018-ᒥ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᐅᑭᐅᒥ ᐱᖕᖑᐊᓂᕐᔪᐊᖃᓕᕐᐸᑦ.