ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐱᕙᓪᓕᐅᑏᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒪᐅᑎᖏᑦ

ᐊᑎᓕᐅᕐᑕᐅᔪᕕᓂᖅ 2007-ᒥ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᓄᓪᓗ ᓄᓇᓕᑐᙯᑦ ᐱᔪᑦᓴᐅᔮᕈᑏᑦ ᑮᓇᐅᔭᖏᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᑐᖃᕐᓂᒃ ᑲᒪᕕᒻᒥ, ᑮᓇᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᒪᑭᑕᐅᒐᓱᐊᕐᓂᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔭᐅᓂᖏᑦᑕ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖓᓄᑦ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᔭᐅᓂᖏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᓪᓗᐃᑦ ᐱᓇᓱᑦᑕᐅᓂᖏᑦ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ. ᑖᓐᓇ ᐊᑎᖃᕐᑎᑕᐅᔪᖅ ᐱᕙᓪᓕᐅᑏᑦ.