ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᕕᓃᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᕕᖓᑕ ᐊᓪᓚᕕᖓ

ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᑲᒪᔨᐅᕗᑦ ᐊᓂᒍᕐᑎᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᒥᒃ ᐅᖃᕈᑎᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐳᓖᓯᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒫᐱᒻᒥ ᐱᖁᔮᐱᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᑎᑦᓯᔩᑦ ᓄᐃᑕᖏᓐᓂᒃ. ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᒥᒃ ᐅᖃᕈᑎᒥᒃ ᐁᑦᑐᑕᐅᓯᒪᓕᕋᒥ ᐊᑦᑐᐊᑎᓪᓗᒍ ᑲᕙᒫᐱᐅᑉ ᐱᖁᔮᐱᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᕐᖁᑎᒻᒪᕆᓐᓂ ᐊᑦᑕᓇᕐᑌᓕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒉᑦ ᐃᓚᖓᓄᑦ, ᐃᓄᒃ 30-ᓂᒃ ᐅᓪᓗᓂᒃ ᐱᕕᑦᓴᖃᓲᖑᕗᖅ ᐅᖃᕈᓐᓇᓱᓂ ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓᓄᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ ᓱᓕᕕᐅᓂᕋᕐᓂᒥᓂᒃ ᐱᖁᔭᒥᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᑎᒧᑦ ᐊᑭᓕᕐᓗᒍᓗ ᐋᕐᕿᒌᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᑭᓖᑎᑕᐅᒍᑎᖓ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖓᓄᑦ. ᐃᓄᒃ ᐅᖃᕐᐸᑦ ᓱᓕᕕᐅᖕᖏᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑕᒪᑐᒨᓇ ᐅᖃᕈᑎᒥᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᖏᑉᐸᑦ ᐱᕕᖃᕐᑎᑕᐅᓂᖓ ᐃᓱᓕᓚᐅᕐᑎᓇᒍ, ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔩᑦ ᐊᓪᓚᕕᖓ ᐊᓪᓚᓕᕆᐅᑕᐅᓂᖓᓂᒃ ᑐᓂᔨᓚᖓᔪᑦ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᖓᓄᑦ ᑕᒪᑐᒪ ᐱᑦᔪᑎᖓ ᑌᑰᓇ ᑐᓵᒍᑕ ᐅᓂᐊᓕᕐᒪᑦ. ᐊᑭᓖᑎᑦᓯᒍᑏᑦ ᓄᐊᑕᐅᔪᑦ ᑐᓂᔭᐅᓲᑦ ᑕᕐᕋᒥᐅᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓄᑦ ᐱᓂᕐᓗᕈᑎᒥᒃ ᐊᑐᕐᕕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ.

ᑐᑭᓯᒋᐊᓪᓚᕈᒪᔪᑦ ᓄᓇᓖᑦ ᐱᖁᔮᐱᖏᓐᓂᒃ ᒪᓕᑦᑕᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ, ᐅᕙᓂ ᑕᑯᒐᓱᐊᕈᓐᓇᑐᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ Municipal By-law Offence Proceedings.