ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᑐᐅᓐᓂᓗᒍᓐᓇᓂᖅ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒍ ᐁᑦᑑᑎᐅᓲᑦ ᐱᒍᑦᑎᐅᑏᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓂᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ

ᒪᓕᑦᓱᒍ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᖅ 358.4.1 ᒪᓕᒐᖅ ᓲᓱᒋᔭᓕᒃ ᑲᕙᒫᐱᒃᑯᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ (KRG) ᑐᓂᓯᓯᒪᒋᐊᓕᒃ ᓇᓪᓕᖁᐊᕇᑦᑐᓂᒃ ᑐᑭᑖᕈᑎᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐁᑦᑑᑎᖃᕐᓯᒪᓕᕐᓱᓂ ᐃᓄᓕᒫᓄᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓂᐊᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐊᓯᐊᒍᓪᓘᓃᑦ. ᑲᒪᖏᔭᖃᕆᐊᓕᒃ, ᑕᒪᓐᓇ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒍ, ᐋᖅᑭᓱᐃᓯᒪᓗᓂ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᕐᒥᒃ ᐱᖃᑦᑕᓂᕐᒧᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᓂᕐᒧᓗ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ(link here).

ᑭᓇᒃᑯᑦ ᐅᓐᓄᓗᕈᓐᓇᖃᑦ?

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒋᔭᖏᑦ ᐅᓐᓂᓗᕈᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ, ᐱᒐᓱᐊᕈᒪᓂᖃᕐᑐᕕᓂᐅᑉᐸᑕ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ. ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑌᒃᑯᐊ ᐃᓄᐃᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓚᐅᓂᖃᕈᒪᔪᕕᓃᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᐁᑦᑑᑎᐅᓲᓂᒃ ᐅᓐᓂᓗᕈᓐᓇᕕᓖᑦ.

ᓇᓃ ᑕᑯᒐᔭᖅᑯᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓗᕐᓂᒧᑦ?

ᐊᑖᓂ ᑕᑯᓚᖓᔪᑎᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒧᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᓯᒪᔪᓂᒃ, ᐊᑑᑎᔪᕕᓂᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᓕᒫᓂᒃ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖃᕐᑎᓗᒋᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖅ ᒪᓕᑦᑕᐅᔪᖅ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᒥᒃ ᑐᑭᓯᓇᕐᑎᓯᒍᑎᒥᒃ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᕐᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓀᓈᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᓄᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕈᓐᓇᒪᖔᑕ.

ᐊᑦᔨᖓᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᕈᑎᐅᑉ ᑕᑕᕐᓴᒐᖓᓂᒃ ᐊᑐᕆᐊᓕᒃ ᑐᓂᓚᖓᓗᒋᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒋᔭᑎᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑯᓄᖓ (Autorité des marches publics) ᐃᓄᓕᒫᑦ ᐊᕕᑦᑐᓯᒪᔪᖅ 45-ᒥ ᒪᓕᒐᖅ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᒧᑦ ᑲᒪᒋᒋᐊᓕᖏqjᓐᓄᑦ ᐃᓄᓕᒫᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᑕᑯᔭᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑖᓂ. ᑭᓯᐊᓂ, ᐱᔭᕇᓚᐅᕐᓇᒍ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᓚᐅᕐᓇᒍ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᑉ ᑕᑕᕐᓴᒐᖓ, ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᑐᑦ ᐊᐱᕆᔭᐅᒻᒥᔪᖅ ᖃᐃᔨᒋᐊᖁᔭᐅᑦᓱᓂ ᑐᓴᕋᑦᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᐊᑖᓂ ᓱᖅᑯᐃᓯᒍᑎᑦᓴᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐅᓐᓂᒍᑎᐅᑉ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖏᑦ ᓈᒻᒪᓈᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᐊᖅᑯᑎᒋᓗᒍ ᐃᓱᒫᓗᑎᒋᔭᕐᒥᓄᑦ.

ᖃᖔ ᐅᓐᓂᓗᕈᓐᓇᖁᖓ?

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓪᓘᓃᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓪᓘᓃᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕈᓐᓇᑐᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓄᑦ ᐱᑦᔪᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᓃᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᖏᑦ ᐃᓕᖓᔪᑦ ᐃᓚᐅᖁᔨᒍᑎᒧᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ ᐋᖅᑭᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᓘᓐᓃᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᐃᑦ:

  • ᓇᓗᓀᕐᓗᒋᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᐅᓯᖏᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᑦᓯᐊᖏᑦᑐᑦ ᐅᑉᐱᓇᑦᓯᐊᑐᓂᒃ, ᓇᓪᓕᖁᐊᒌᑦᑎᓯᔪᓂᒃ ᐱᓕᐅᑎᖃᑎᒌᑦᑐᓄᑦ;
  • ᐃᓚᐅᑎᑦᓯᖏᑦᑐᑦ ᐱᓕᐅᑎᖃᑎᒌᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᖁᔨᒍᑎᓄᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᒍᓐᓇᓂᖃᑦᓯᐊᕋᓗᐊᕐᓱᑎᑦ ᑭᖕᖒᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ ᐱᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓂᒃᑯᑦ;
  • ᒪᓕᖕᖏᑐᑦ ᐱᐅᓯᕐᓯᐅᑎᖏᓐᓂᒃ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᖏᓐᓂᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᒪᓕᖕᖏᑐᑦ ᐱᖁᔭᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᓕᐊᕆᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ.

ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᑦᓴᓂᕈᒫ ᑕᒐ ᓱᓯᕋᔭᖅᑲ?

ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᑏᑦ ᐱᔭᕇᕐᓯᒪᓕᕈᑎᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᑉ ᑕᑕᕐᓴᒐᖓᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᖅ ᐅᑯᓄᖓ (Autorité des marchés public) (ᐱᑑᑕᖓ ᐅᕙᓃᑦᑐᖅ), ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᑎᓯᒪᑦᓱᒍ ᐃᓄᒻᒧᑦ ᐊᖓᔪᖅᑳᕆᔭᐅᔪᒧᑦ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᔪᖅ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᖃᓄᐃᓘᕈᓯᖏᓐᓄᑦ ᐱᖃᑦᑕᓂᕐᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᖃᑦᑕᓂᕐᓄᓗ ᐅᓐᓂᓘᑎᓂᒃ ᐊᑖᓂ . ᕿᒥᕐᖁᔭᐅᓂᖏᑦ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᒪᓕᓚᖓᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᔪᓯᐅᑦᔭᐅᓚᖓᑦᓱᑎᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᒪᓕᓪᓗᑎᑦ:

  • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᓱᖅᑯᐃᓯᒐᔭᕐᑐᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᔪᖅ ᑲᔪᓯᐅᑦᔭᐅᒍᓐᓇᕕᖃᕐᒪᖔ. ( ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐊᑐᖕᖏᑯᓂ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᖅᑲᔭᖕᖏᓂᖓ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᑐᕕᓂᕐᒧᑦ);
  • ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᑐᕕᓂᐅᑉ ᐱᒍᒪᔭᖓ ᓱᖅᑯᐃᑕᐅᑉᐸᑦ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᑲᒪᒋᔭᖃᓯᕋᔭᕐᑐᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᐅᔪᓂᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᕐᑎᒍᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᕈᑎᐅᑉ ᐋᖅᑭᓱᕐᓯᒪᐅᑎᖓᒍᑦ (SEAO);
  • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᑲᔪᓯᓯᕋᔭᕐᑐᖅ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕕᖃᕋᔭᕐᒪᖔ ᐅᓐᓂᓘᑏᑦ ᐱᔭᕕᓂᖏᑦ. ᐊᓯᐊᒍᑦ ᐅᖃᐅᓯᕐᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᓂ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᓱᖅᑯᐃᓯᒐᔭᕐᑐᖅ ᐃᓘᓐᓇᑎᑦ ᒪᓕᑦᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᐊᑦᑐᐊᓂᖃᕐᑐᑦ ᐅᓐᓂᓘᑎᒧᑦ ᓈᒻᒪᓯᐊᕋᓗᐊᕐᒪᖔᑕ. ( ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐊᑐᖕᖏᑯᓂ ᒪᓕᑦᑕᐅᖁᔭᐅᔪᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᐅᖅᑲᔭᖕᖏᓂᖓ ᐅᑎᕐᑎᑕᐅᒐᔭᕐᑐᖅ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᑐᕕᓂᕐᒧᑦ);
  • ᐅᓐᓂᓗᑦᑐᖅ, ᑲᒪᒋᔭᐅᒍᓐᓇᕕᓕᒃ ᓇᐅᑦᓯᑐᕐᑕᐅᓂᖃᓯᓲᖅ ᑐᖕᖓᕕᖏᑦ ᐃᑉᐱᒋᑦᓱᒋᑦ (ᓲᖑᓂᖓ ᐅᓐᓂᓘᑎᒋᔭᖏᑦᑕ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᖕᖓᕕᒋᔭᖏᑦ).
  • ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐋᖅᑭᓱᐃᒋᐊᓯᓲᖅ ᑐᑭᑖᕆᒍᑎᒥᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓴᕐᑎᓱᒍ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒪᒋᔭᐅᖅᑲᔭᖕᖏᐸᑦ ᑐᓴᕐᑎᓱᒍ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᓯᒪᔪᖅ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᖃᑦᓯᐊᓂᖏᓐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕈᓐᓇᓂᕐᒥᓂᒃ ᐅᑯᓄᖓ (Autorité des marchés public) (ᐱᑑᑕᖓ ᐅᕙᓃᑦᑐᖅ AMP ᑐᖅᑲᑕᕐᕕᖓ ᖁᒻᒧᐊᑎᑕᐅᓯᒪᔪᒃᑯᑦ).

ᖃᐅᔨᒪᒋᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᐅᑏᑦ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᕋᑖᕐᑐᑦ ᑐᑭᖃᖅᑯᑦ ᓀᓈᕐᑎᓯᓯᒪᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖏᓐᓂᒃ ᐅᓐᓂᓘᑎᓕᐅᕐᓂᐅᑉ ᖃᓄᐃᓘᕐᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓂᖃᕆᐊᑐᕋᑎᑦ. ᑌᒣᒻᒪᑦ, ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᓕᒃ ᑐᑭᓯᓂᕐᓗᑕᐅᒋᐊᖃᖕᖏᓂᖓ ᐋᖅᑭᓱᐃᑎᐅᒋᐊᖏᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐅᖃᐅᓯᑦᓴᖃᕐᓂᒥᒃ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᐃᓇᖏᕐᓯᒋᐊᖏᓐᓂᒃ ᐊᑐᕐᑎᑕᐅᒌᕐᑐᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ, ᐱᖁᔮᐱᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᓕᒐᕐᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᒫᓐᓇᐅᔪᖅ ᖃᓄᐃᓘᕈᑎᐅᔪᓂᒃ.