ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐃᕐᖃᑐᐃᓂᖅ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ

ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦᑕ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᐃᓚᐅᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑎᓄᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᐃᑕᐅᓚᐅᕐᓂᒪᑦ 2008-, ᐃᓚᐅᕕᐅᒻᒥᔪᒧᑦ ᒪᑭᕝᕕᒃ ᑯᐊᐳᔦᓴᒧᑦ, Ministère de la Justice du Québec and the Ministère de la Sécurité publique-ᒧᑦ. ᑎᓕᔭᐅᒪᒍᑎᓖᑦ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᒌᑦᑏᑦ ᕿᒥᕐᕈᓂᕐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᒃ ᐃᓱᐃᓪᓕᖓᔪᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐃᑎᕆᔨᐅᑦᓱᑎᒃ ᐃᒣᓕᖓᒋᐊᓖᓚᒍᑎᓂᒃ ᐃᓱᕐᕆᓇᕐᓂᓴᐅᑎᑦᓯᓚᖓᔪᓂᒃ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑎᒍᔭᐅᒪᕖᑦ. ᐅᓪᓗᒥᒧᑦ, ᐱᓗᐊᕐᑐᒥᒃ ᖃᓄᐃᓕᖓᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᓯᒪᔪᑦ ᐃᓕᖓᔪᓂᒃ ᓄᐃᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᓕᒣᓐᓇᓚᖓᔪᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᒻᒥ ᐱᓇᓱᑦᑏᑦ ᐱᓇᓱᒐᖏᑦ ᑕᓯᐅᔭᕐᔪᐊᒥᖕ, ᓄᐃᑕᐅᓂᖓ ᐃᓕᒣᓐᓇᓚᖓᔫᕐ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᐅᑉ ᐱᓇᓱᒐᖓᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ, ᓴᓇᔭᐅᓂᖏᑦ ᓈᒻᒪᑐᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᕖᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ, ᑮᓇᐅᔭᖁᑎᖏᑦᑕ ᐅᓄᕐᓯᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᕐᖃᑐᐃᔨᐊᐲᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᓂᖏᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᒪᓕᒐᖏᑦᑕ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒍ ᓴᕿᔪᖅ ᐱᓇᓱᒐᖅ. ᐊᒻᒪᓗ, ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ ᐃᑦᓯᕙᐅᑕᖃᕐᓱᓂ ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂ ᑲᑎᒪᔨᓂ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐊᔪᖀᒋᐊᕐᑏᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐃᕐᖃᑐᐃᕕᓕᕆᕕᖃᕐᓂᒧᑦ, ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ-ᒪᓕᒐᕐᓄᐊᖓᔪᓄᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ, ᐊᒻᒪᓗ CAVAC ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ.