ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑐᓴᐅᒪᔭᐅᒋᐊᓕᓕᒫᑦ

ᐊᑎᖓᓄᑦ ᐃᓱᒪᓇᕐᑎᑕᐅᒻᒪᑦ ᑕᒐ, ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒥᒃ, ᑮᓇᐅᔭᖃᐅᑎᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᑦᑎᓕᕆᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨᐅᕗᖅ ᐱᓇᓱᐊᑦᓴᓂᒃ ᐱᖓᓱᐃᓕᕐᕿᖓᔪᑦ ᑲᒪᒍᑎᑦᓭᑦ ᐃᓗᐊᒍᑦ ᓴᐳᒻᒥᐅᑎᒋᑦᓱᒋᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ KRG-ᑯᑦ ᐱᑦᔪᔨᕕᖏᓐᓂᒃ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒡᒐᓂ ᑎᒥᒥ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓂᒃ.

ᑖᑦᓱᒪ ᐱᑦᔪᔨᕕᐅᑉ ᑮᓇᐅᔭᖏᑦ ᐊᒧᓲᖑᕗᑦ ᐊᓪᓚᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑭᓖᑎᑦᓯᒍᑎᓂᒃ KRG-ᑯᑦ ᐊᑭᓕᕐᑕᐅᑎᓲᖏᓐᓂᒃ ᐊᖏᖃᑎᒌᒍᑏᑦ ᑕᒣᓐᓂ ᑲᕙᒪᓂ ᐊᑖᒍᑦ, ᑖᒃᑯᐊ ᐃᓚᖃᕐᑎᓗᒋᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᒥᒃ ᐱᑦᔪᑎᓕᒻᒥᒃ ᐃᓗᐃᒃᑲᓂᒃ ᑮᓇᐅᔭᕐᑖᑎᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂᒃ(ᓯᕗᓂᕐᒧᑦ ᐊᖏᖃᑎᒌᓐᓂᖅ).