ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐃᑦ

ᑕᓪᓕᒪᐃᓂᒃ ᐃᓄᓕᓐᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓕᒃ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓲᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒻᒧᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᐅᑉ ᑐᖓᓕᐊᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ, ᒪᓕᓪᓗᒍ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᖓ, ᐱᓇᓱᓐᓂᓕᒫᒥᓂᒃ ᓵᙵᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᑎᓗᒋᒃ ᐱᑦᔪᔨᓂᕐᒧᑦ ᕗR(-ᒥᒃ. ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐃᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᔨᐅᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᕗR(-ᑯᑦ ᓱᓂᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.

Jennifer Munick ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᔨ
ᔨᐊᓂᕗ ᒪᓂᒃ
Lucy Kumarluk ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᔨᐅᑉᑐᖓᓕᐊ
ᓘᓯ ᖁᒫᓗᒃ
Tunu Napartuk

ᑰᑦᔪᐊᖅ
ᑐᓄ ᓇᐹᕐᑐᒃ

Eli Aullaluk ᐊᑯᓕᕕᒃ
ᐃᓓ ᐊᐅᓪᓚᓗᒃ
Muncy Novalinga ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
ᒪᓐᓯ ᓄᕙᓕᙵ