ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐃᑦ

ᑕᓪᓕᒪᐃᓂᒃ ᐃᓄᓕᓐᓂᒃ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂᒃ ᑲᑎᒪᔨᓕᒃ ᑎᒡᒍᐊᑕᐅᓲᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ ᐃᒻᒧᐊᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑖᒃᑯᓄᖓ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨᖃᕐᓱᑎᒃ ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᒻᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᖓᔪᖅᑳᒪᕆᐅᑉ ᑐᖓᓕᐊᓂᒃ ᑖᒃᑯᐊ, ᒪᓕᓪᓗᒍ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐱᖁᔭᖓ, ᐱᓇᓱᓐᓂᓕᒫᒥᓂᒃ ᓵᙵᑎᑦᓯᒋᐊᖃᕐᑎᓗᒋᒃ ᐱᑦᔪᔨᓂᕐᒧᑦ ᕗR(-ᒥᒃ. ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᐃᑦ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᒪᔨᐅᕗᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᕗR(-ᑯᑦ ᓱᓂᓕᒫᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓱᕐᖁᐃᑎᐅᑦᓱᑎᒃ ᑐᑭᑖᖑᓯᒪᔪᑦ ᑲᑎᒪᔨᓄᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓂᒃ.

Jennifer Munick ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᔨ
ᔨᐊᓂᕗ ᒪᓂᒃ
Lucy Kumarluk ᑐᑭᒧᐊᑦᓯᔨᐅᑉᑐᖓᓕᐊ
ᓘᓯ ᖁᒫᓗᒃ
NoPhoto ᐃᓄᖃᖕᖏᑐᒃ
Eli Aullaluk ᐊᑯᓕᕕᒃ
ᐃᓓ ᐊᐅᓪᓚᓗᒃ
Muncy Novalinga ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ
ᒪᓐᓯ ᓄᕙᓕᙵ