ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᖏᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᔪᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᓕᒫᕐᓂ ᐁᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᙵᓕᕐᐸᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑎᒃ ᐱᖁᔭᙳᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂ.

Ina Gordon v2

 

 

 

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓ
ᐁᓇ ᑯᐊᑕᓐ

Lolly Gordon v2

 

 

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
ᓚᓕ ᑯᐊᑕᓐ