ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᖏᑦ

ᐱᓇᓱᑦᑎᐅᔪᑦ ᑕᒡᒐᓂ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐊᓪᓚᕕᖓᓂ ᑲᑎᒪᓂᓕᒫᕐᓂ ᐁᓯᒪᖃᑦᑕᕆᐊᖃᕐᖁᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᑎᙵᔨᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐳᕐᑐᓂᕐᓴᓂ ᑲᑎᒪᔩᑦ ᑲᑎᙵᓕᕐᐸᑕ ᐊᓪᓚᑕᐅᑦᓯᐊᖃᑦᑕᓂᐊᕐᒪᑕ ᐃᓘᓐᓇᓕᒫᑎᒃ ᐱᖁᔭᙳᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᒋᐊᓖᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᓂ.

Ina Gordon v2 ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓ
ᐁᓇ ᑯᐊᑕᓐ
 

ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
ᐃᓄᖃᙱᑐᖅ

 

Lolly Gordon v2 ᑎᒥᐅᑉ ᐊᓪᓚᑎᒻᒪᕆᖓᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᑎ
ᓚᓕ ᑯᐊᑕᓐ