ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ

ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᐱᑕᖃᕐᑎᓯᔪᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᓄᑦ 20 ᐊᒻᒪᓗ 40% ᐊᑯᓐᓂᖓᓃᑦᑎᓗᒋᑦ ᐊᑐᕐᓱᑎᒃ 1500 ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ, ᐃᓅᑉ ᓴᓗᒪᐅᑎᖏᓐᓄᑦ, ᐃᓪᓗᓯᐅᑎᓄᑦ, ᐊᓐᓄᕌᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒥᐊᓗᒐᓚᓐᓄᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᒪᙯᓯᐅᑏᑦ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᖑᓲᓄᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑏᑦ ᑐᕌᖓᔪᑦ ᓂᖀᑦ ᓂᕿᐅᖕᖏᑐᐃᓪᓗ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐊᑦᔨᒋᓕᐅᑎᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᑭᓕᕆᐊᖃᓲᓄᑦ ᑯᐯᒃ ᓯᕿᓂᖓᓂ ᑕᒪᒃᑯᐊᓭᓐᓀᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐱᑦᔪᑕᐅᑎᓪᓗᒋᑦ. ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᑲᔪᕐᓯᐅᑎᒧᑦ ᖃᓗᓯᔪᑦ ᒪᑯᓂᖓ:

  • ᑏ, ᐸᑕ, ᐳᓐᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᐅᒐᖅ;
  • ᐱᕈᕐᑐᕕᓃᑦ ᓰᕐᓇᑐᕕᓃᓪᓗ ᐃᒥᒉᑦ;
  • ᖁᒻᒧᔪᒻᒦᑐᖅ ᓂᕿ, ᐱᕈᕐᑐᕕᓂᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᓰᕐᓇᑐᕕᓂᖅ;
  • ᐲᓇᑦ ᐸᑕ, ᐱᑕᑦᓴᖅ, ᐊᐅᐸᕐᑐᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᓪᓛᕈᒻᒥᑕᑦᓴᖅ;
  • ᐱᐊᕋᕐᒥᒃ ᓴᓗᒪᑎᑦᓯᒍᑏᑦ, ᐅᕝᕙᐅᑎ, ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐅᕝᕙᐅᑎᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖂᑎᑦᓴᔭᖅ;
  • ᐊᓐᓄᕌᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᒦᑦ;
  • ᓱᐴᔪᕐᓯᐅᑎ ᐅᕐᓱᐊᓗᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑭᑑᑦ ᐅᕐᓱᕈᑎᖏᑦ.

ᑕᑯᓗᑎᑦ ᓱᓇᒥᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᐱᖁᑏᑦ ᓈᓭᑎᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐃᓚᐅᔪᓂᒃ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᐊᑖᒍᑦ.

ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᑕᒪᑐᒧᖓ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᖃᓗᓯᕗᑦ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᑭᐅᕐᑕᑐᒥ ᓂᐅᕕᕐᕕᓂᒃ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓗᐊᓂ, ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᒥᒃ ᑰᔾᔪᐊᒥ. ᐱᓂᐊᕐᓂᖓᑕ ᓄᐃᑕᒍᑎᖏᑦ ᓯᑯᑦᓴᔦᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᔪᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᑉ ᖁᓕᕈᐊᖏᓐᓃᑐᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᑎᓪᓗᒋᑦ, ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᑦᓭᑦ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᒥᑦᓵᓄᑦ ᐱᔭᑦᓴᐅᓱᑎᒃ ᓂᐅᕕᕐᕕᐅᑉ ᑲᒪᔨᒻᒪᕆᖓᓂᒃ. 


ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓪᓗ ᐊᑐᕐᑕᐅᓲᓄᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᔪᑦ: ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᓯᒪᕗᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᓇᓪᓕᐊᖑᒻᒪᖔᑕ

ᐅᑎᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐊᑭᑐᔪᒥᐅᒍᓂᕐᒧᑦ ᑲᑕᑦᔫᒥᑎᑦᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᖓᒋᐊᕈᑎᓄᑦ