ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓱᖃᑦᓯᐅᑎᓂᒃ ᐱᓇᓱᕝᕕᒧᑦ ᐊᖓᔪᕐᖄᖅ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎ ᐱᓇᓱᒐᖅ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒣ 5, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᒥᕝᕕᓕᕆᔨᒥ ᐊᐳᑌᔦᔨᒥᒃ, ᑰᒃᔪᐊᖅ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎ ᐱᓇᓱᒐᖅ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒣ 3, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐱᑐᑦᓯᒪᐅᑎᒍᑎᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᑕᒫᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑦᓯᐅᑎᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕐᕕᒃ

ᐊᑌᓐᓇᑐᖅ / ᐃᓗᐃᑦᑐᖅ ᐃᓂᖓ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒣ 4, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓂ ᓯᖁᒥᓯᒪᔪᕐᓂᐊᓂᕐᓄᑦ ᐱᓪᓗᑯᒋᐊᓕᑦᑎ

ᐊᕐᕌᒎᓐᓂ ᒪᕐᕉᓂ ᐃᓕᒪᓚᖓᔪᖅ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒣ 2, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐳᓛᕐᑐᑦ ᖃᐅᔨᒍᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᒪᔨᐅᓂᕐᒥᒃ ᐱᒋᐅᕐᓴᔪᖅ, ᐱᖑᐊᓗᐃᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒻᒥ

ᐊᑌᓐᓇᑐᖅ / ᐃᓗᐃᑦᑐᖅ ᐃᓂᖓ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒣ 1, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...