ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐅᖁᒪᐃᑦᑐᔭᓂᒃ ᓄᓇᒃᑰᔫᓂᒃ ᐊᐅᓚᐅᓯᐅᕐᓂᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᓯᔨ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ, ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ
ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᐁᕆᓕ 3, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓯᓚᓐᓂᐊᑎ/ᓈᓚᑦᑎ, ᑲᖕᒋᕐᓱᔪᐊᖅ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ, ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ
ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒫᑦᔨ 31, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓯᓚᓐᓂᐊᑎ/ᓈᓚᑦᑎ, ᐅᒥᐅᔭᖅ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ, ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ
ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒫᑦᔨ 31, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓄᓇᒃᑰᔪᑐᐃᓐᓇᓂᒃ ᐅᖁᒣᑦᑐᑕᐅᑎᓂᓪᓗ ᐊᐅᓚᐅᓯᕆᔨ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ, ᐃᓇᖏᕐᑌᔨᐅᓗᓂ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᒫᑦᔨ 31, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...