ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᔨ, ᐱᓇᓱᒐᕐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖃᕐᓂᓂᒃ - ᑕᒫᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑦᓯᕕᒃ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᔫᓂ 6, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᖃᕐᓂᒥᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᓱᒪᑦᓴᓕᐅᕆᔨ - ᐃᓄᒃᔪᐊᒃ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᔫᓂ 6, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓂᐅᕕᕋᑦᓴᓕᕆᔨ

ᐊᑌᓐᓇᑐᒥᒃ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᖃᐅᑕᒫᕐᓯᐅᑎ

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᔫᓂ 1, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᓕᕆᔨᖓᑦ/ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓂᓕᕆᔨᖓᑦ - ᑕᓯᐅᔭᕐᒥ

ᐅᓪᓘᑉ ᐃᓓᓐᓇᖓᓂ ᐱᓇᓱᒐᐅᓗᓂ (17.5 ᑫᕙᓪᓚᒍᓯᖃᕐᓗᓂ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᑕᒫᑦ)

ᐆᑦᑐᓚᖓᕗᑎᑦ ᓯᕗᓂᖓᓂ: ᔫᓂ 1, 2017, ᑕᓪᓕᒪᖕᖑᓚᐅᕐᑎᓇᒍ

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...