ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑫᐋᔩ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ ᑐᓂᕐᕈᓯᒍᑎᓂᒃ $1 ᒥᓕᐊᓂᒃ ᑐᕌᕐᑐᓂᒃ ᓄᑖᒧᑦ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᒧᑦ

Isuarsivik contribution 001 Isuarsivik contribution 002

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᔭᓄᐊᔨ 23, 2018 – ᑭᖑᓂᖓᒍᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᒪᕆᑦᓯᒪᓕᕐᑑᑉ ᐸᕐᓀᓂᓂᐅᑉ ᐃᓱᐊᕐᓯᕕᒃ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᑉ ᓴᓇᔭᐅᓂᑦᓴᖓᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᖕᖏᕐᕋᓯᑎᑕᐅᓂᑦᓴᖓᓄᑦ ᓄᑖᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᒥ ᒪᒥᓴᕐᕕᐅᓚᖓᔫᑉ, ᐊᒻᒪᓗ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓯᒪᓂᖏᑦᑕ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃᑯᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ (ᑫᐊᔩ) ᐊᓕᐊᓕᕐᑐᖅ ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᒥᒃ ᒪᓂᔨᓚᖓᓕᕋᒥ ᑲᑎᓂᓕᓐᓂᒃ $1 ᒥᓕᐊᓂᒃ ᐱᖁᑎᒻᒪᕆᐅᑉ ᐊᑭᖏᓐᓄᑦ ᐊᑐᕐᑕᐅᔪᑦᓴᓂᒃ. ᑫᐋᔩ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓚᖓᔪᖅ ᑖᑦᓱᒥᖓ ᐱᓇᓱᒐᕐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᓂ 3-ᓂ ᐃᓕᔭᐅᖃᑦᑕᓚᖓᔪᓂᒃ: $350,000-ᓂᒃ 2018-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 2019-ᒥ, ᐊᒻᒪᓗ $300,000-ᓂᒃ 2020-ᒥ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑎᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑭᒋᐊᕐᕖᑦ ᐊᖏᓪᓕᑎᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᓂᖓ

IMG 1907 Large

 ᑎᓯᒻᐱᕆ 5-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 6-ᒥ, ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑏᑦ ᑳᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓄᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᓂᖃᕐᑎᓗᒍ, ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᓯᒪᐅᑏᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᑦᔭᕋᓱᐊᕐᕕᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑭᓭᕕᓐᓂ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᔨᓃᑦ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᕈᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓂᕐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᖃᑭᒋᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ.


ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᖃᑎᒌᑦᑏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ

 ᔭᓄᐊᔨ 16-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 17-ᒥ, 2018-ᒥ, ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᖃᑎᒌᓐᓂᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓛᕐᑐᖅ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑑᑎᓂᖃᓕᕐᐸᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᖃᑭᕆᐊᕈᑎᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᓕᕆᓄᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓇᓗᓀᕐᑐᐃᓛᕐᑐᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᓯᕋᑦᓴᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᕗᔨᕕᒻᒧᑦ. ᑲᑎᒪᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐃᕗᔨᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓᓂᒃ, ᒥᐊᔨ ᐊᓚᑯᒥᒃ ᐅᕙᓂ 819-922-9940.


ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ

18 Nunavik HD Large

ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ, ᓴᓪᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᕆᓯᒪᔭᖓ, ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ Prix Hommage Ainés-ᒧᑦ. ᓅᕕᒻᐱᕆ 22-ᒥ, ᖃᓕᖑ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᒪᖃᑕᐅᑦᓯᐊᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᓚᖃᐅᑎᒥᓂᒃ ᑯᐯᑉ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒻᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᕗᔮᓐᓰᓐ ᓴᕐᐳᓅᒧᑦ.

 


ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥ ᑰᑦᔪᐊᓕᐊᓚᐅᕐᑐᖅ

ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᐊᒥᐊᔨᑲᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒦᑦᑐᖅ, ᐋᓕᓴᓐ ᐊᕆᐊᔅ-ᕘᑲᓪ, ᑰᑦᔪᐊᒦᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓯᑦᓱᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᑎᒦᑦ ᓅᕕᒻᐱᕆ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ, 2017-ᒥ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...