ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ

18 Nunavik HD Large

ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ, ᓴᓪᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᕆᓯᒪᔭᖓ, ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ Prix Hommage Ainés-ᒧᑦ. ᓅᕕᒻᐱᕆ 22-ᒥ, ᖃᓕᖑ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᒪᖃᑕᐅᑦᓯᐊᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᓚᖃᐅᑎᒥᓂᒃ ᑯᐯᑉ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒻᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᕗᔮᓐᓰᓐ ᓴᕐᐳᓅᒧᑦ.

 


ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥ ᑰᑦᔪᐊᓕᐊᓚᐅᕐᑐᖅ

ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᐊᒥᐊᔨᑲᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒦᑦᑐᖅ, ᐋᓕᓴᓐ ᐊᕆᐊᔅ-ᕘᑲᓪ, ᑰᑦᔪᐊᒦᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓯᑦᓱᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᑎᒦᑦ ᓅᕕᒻᐱᕆ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ, 2017-ᒥ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑫᐋᔩᑉ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᓚᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓᑕ 25-ᒍᒍᑎᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᖓ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᖁᑎᑦᓴᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 20, 2017 – ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᓚᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ) ᐊᑑᑎᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᕐᖁᑎᑦᓴᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᒥᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᐅᑎᓪᓗᒍ 25-ᒍᒍᑎᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖅ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ. ᑕᕝᕙᓃᓚᐅᕐᑐᑦ, 100 ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᑫᐋᔩᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᑎᒥᓂᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᖏᒃ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ ᑐᓴᕆᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᕇᑦᑎᓯᓂᕐᓄᑦ, ᓴᓇᓂᕐᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᓂᖓ ᑐᕐᓱᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 1, 2017 – ᑐᕐᓱᔪᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒃ ᐅᒃᑯᐃᑕᐅᓚᐅᔫᖅ ᐊᒃᑑᐸ 27-ᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᑕᑯᔭᕐᑐᑐᓂᒃ ᑐ    ᖕᖓᓱᑦᑎᓯᕕᖓᓂ ᐅᒥᐅᔭᒥ. ᑖᕙᓃᓚᐅᔫᑦ ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ), ᔨᐊᓂᕙ ᒪᓂᒃ, ᑯᐯᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᕕᓕᑉ ᑯᐃᔮ, ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓ ᓇᐹᕐᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᐊᐱᑐᐱ-ᑌᒥᐊᔅᑲᒥᖕ ᓄᓇᓕᓕᒫᖓᓂ ᐊᒻᒪᓗ Nord-du-Québec ᓄᓇᓕᓕᒫᖓᓂ, ᓘᒃ ᐸᓛᓐᓯᐊᑦ, ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᒃ ᑲᒪᒋᔭᓕᒃ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓂᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᔨᐊᕗᔨ ᑭᐊᓕ, ᐅᖓᕙᒥ ᑯᐯᒃ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᖓᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎ, ᔮᓐ ᐳᑦᓴ, ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐅᔭᐅᑉ ᑲᕙᒫᐱᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓ, ᔮᒃ ᓂᕕᐊᕐᓯ. ᑐᕐᓱᔪᖅ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓯᑕᒣᒋᔭᐅᓕᕐᑐᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᖃᑕᐅᓕᕐᓱᓂ. ᓄᓇᖁᑎᖓ ᐃᒣᓪᓗᐊᑐᓂᒃ ᐊᖏᓂᓕᒃ 26,107 km2, ᑯᐯᓕᒫᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓂᑦ ᐊᖏᓂᕐᐸᐅᓱᓂ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑲᑎᒪᑦᓯᖃᒻᒥᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 1, 2017 – ᐊᒃᑑᐸ 26-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 27-ᒥ, ᑯᐯᑉ ᐊᖓᔪᕐᖄᖓ ᕕᓕᑉ ᑯᐃᔮ ᓄᓇᕕᓕᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᑉ ᑕᕐᕋᖓᓂ ᐊᕐᕕᑕᕐᓱᓂ. ᒪᓕᑦᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖁᑎᒥᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒻᒧᑦ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓂᓕᕆᓂᕐᓂᒃ, ᔨᐊᕗᔨ ᑭᐊᓕᒧᑦ, ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖁᑎᒥᓄᑦ ᓇᐹᕐᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖁᑎᒥᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒻᒧᑦ ᐊᐱᑎᐱ-ᑌᒥᔅᑲᒥᖕᒥ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ Nord-du-Québec ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ, ᓘᒃ ᐸᓛᓐᓯᐊᑦᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᐅᖃᕐᕕᒪᕆᖓᓂ ᐅᖓᕙᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓᓂᒃ, ᔮᓐ ᐳᑦᓴᒥᒃ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...