ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᕕᐅᑉ ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑎᓄᑦ, ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᖃᑭᒋᐊᕐᕖᑦ ᐊᖏᓪᓕᑎᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᓂᖓ

IMG 1907 Large

 ᑎᓯᒻᐱᕆ 5-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 6-ᒥ, ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑲᑎᒪᓂᐊᕈᓯᖃᕐᑎᓯᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑏᑦ ᑳᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᓂᑦ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᒍᓯᖏᓐᓄᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ. ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᓂᖃᕐᑎᓗᒍ, ᐱᓚᕿᒋᐊᕈᑎᓂᒃ ᐋᕐᕿᓱᐃᓯᒪᐅᑏᑦ ᑐᑭᓯᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑮᓇᐅᑦᔭᕋᓱᐊᕐᕕᓄᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᑎᑭᓭᕕᓐᓂ ᓇᓗᓀᕐᑕᐅᒍᑏᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᓗᒋᑦ ᐊᑭᑭᓐᓂᐹᕐᓯᐅᕈᑎᓂᒃ ᐃᓕᔨᓃᑦ. ᐃᓚᐅᔪᑦ ᑐᑭᓯᑎᑕᐅᓚᐅᕐᒥᔪᖅ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐱᒋᐊᕐᕕᓕᕈᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᑕᐅᓂᕐᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑎᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑕᐅᔪᓂᒃ ᓄᓇᖃᕐᖄᑐᕕᓃᑦ ᖃᑭᒋᐊᕐᕕᖏᓐᓄᑦ.


ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᖃᑎᒌᑦᑏᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᒃ

 ᔭᓄᐊᔨ 16-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 17-ᒥ, 2018-ᒥ, ᑫᐋᔩᑉ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᐃᓱᒪᑦᓴᓯᐅᖃᑎᒌᓐᓂᓄᑦ ᑲᑎᒪᑎᑦᓯᓛᕐᑐᖅ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐃᓅᖃᑎᒌᑦ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᑖᓐᓇ ᐊᑑᑎᓂᖃᓕᕐᐸᑦ, ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥ ᖃᑭᕆᐊᕈᑎᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓐᓂᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᕙᒪᓕᕆᓄᕐᓄᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᓇᓗᓀᕐᑐᐃᓛᕐᑐᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓂᐅᕐᕈᓯᕋᑦᓴᓄᑦ ᐱᕕᑦᓴᓂᒃ ᑐᕌᖓᔪᓂᒃ ᐃᕗᔨᕕᒻᒧᑦ. ᑲᑎᒪᒋᐊᕈᒪᒍᕕᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓯᒋᐊᖃᕐᑐᑎᑦ ᐃᕗᔨᕕᐅᑉ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᖓᓂᒃ, ᒥᐊᔨ ᐊᓚᑯᒥᒃ ᐅᕙᓂ 819-922-9940.


ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ

18 Nunavik HD Large

ᖃᓕᖑ ᐊᖑᑎᒡᒋᖅ, ᓴᓪᓗᐃᑦ ᓄᓇᓕᖓᑕ ᓯᕗᓕᕐᑎᕆᓯᒪᔭᖓ, ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᑯᐯᒻᒥ ᐃᓄᑐᙯᑦ ᐅᐱᒋᔭᐅᒍᑎᖓᓂᒃ ᑯᐯᒻᒥ Prix Hommage Ainés-ᒧᑦ. ᓅᕕᒻᐱᕆ 22-ᒥ, ᖃᓕᖑ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᒍᑎᑖᓚᐅᕐᑐᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᒪᖃᑕᐅᑦᓯᐊᓯᒪᓂᕐᒥᓄᑦ. ᐁᑦᑐᑕᐅᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᓚᖃᐅᑎᒥᓂᒃ ᑯᐯᑉ ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᖓᓄᑦ ᑲᒪᒋᔭᓕᒻᒧᑦ ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᕗᔮᓐᓰᓐ ᓴᕐᐳᓅᒧᑦ.

 


ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒥ ᑰᑦᔪᐊᓕᐊᓚᐅᕐᑐᖅ

ᔪᓀᑎᔅ ᓯᑌᑦᔅ ᐊᒥᐊᔨᑲᐅᑉ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᒪᕆᖓ ᑯᐯᒃ ᓯᑎᒦᑦᑐᖅ, ᐋᓕᓴᓐ ᐊᕆᐊᔅ-ᕘᑲᓪ, ᑰᑦᔪᐊᒦᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᑲᑎᓯᑦᓱᓂ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖏᓐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ) ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓯᖏᑦᑕ ᑎᒦᑦ ᓅᕕᒻᐱᕆ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ, 2017-ᒥ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: ᑫᐋᔩᑉ ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᓚᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓᑕ 25-ᒍᒍᑎᖓᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᐃᑦ ᖁᕕᐊᓲᑎᖃᕐᓂᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᖓ ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᕐᖁᑎᑦᓴᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᖅ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 20, 2017 – ᑲᔪᓯᖏᓐᓇᓚᖓᔪᓂᒃ ᐱᓇᓱᒐᑦᓴᖃᕐᑎᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᓇᓱᕝᕕᖓ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩ) ᐊᑑᑎᑎᑦᓯᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐊᕐᖁᑎᑦᓴᓯᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒍᑎᖃᕐᓂᒥᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᖁᕕᐊᓲᑎᐅᑎᓪᓗᒍ 25-ᒍᒍᑎᖓᓂ ᓇᓪᓕᐅᓂᕐᓯᐅᓂᖅ, ᓅᕕᒻᐱᕆ 15-ᒥᑦ 17-ᒧᑦ. ᑕᕝᕙᓃᓚᐅᕐᑐᑦ, 100 ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᑫᐋᔩᒥᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᐊᑦᔨᒌᖕᖏᑐᓂᑦ ᑎᒥᓂᑦ ᓄᓇᓕᓕᒫᓂ ᐱᓯᒪᔪᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᑕᒪᖏᒃ ᑲᕙᒪᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ ᑐᓴᕆᐊᕐᓯᒪᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᖃᐅᓯᕆᔭᐅᑦᓱᑎᒃ ᓈᒻᒪᖁᐊᕇᑦᑎᓯᓂᕐᓄᑦ, ᓴᓇᓂᕐᓄᑦ, ᐃᓅᖃᑎᒌᓂ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕈᑎᑦᓴᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓇᓱᑦᑎᓄᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...