ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐅᖓᓯᑦᑐᒥᐅᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᑦ ᓯᕗᓪᓕᐹᑦᓯᐊᒥ ᓱᑲᑦᑐᒥᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᒥᒃ ᐊᑐᕈᓐᓇᓯᓂᐊᓕᕐᖁᑦ

ᐊᐅᒡᒍᓯ 22, 2018 – ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ

ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᒃ ᐃᓱᐊᓗᑕᑐᐃᓐᓇᐅᖏᓪᓚᖅ: ᐃᓄᐃᑦ, ᓄᓇᓖᑦ, ᓇᒻᒥᓂᓕᓐᓄᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᒍᑎᓄᑦ, ᐱᒍᑦᔨᕕᓄᓗ ᑭᖕᖑᒪᓇᕐᖁᖅ ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑎᒋᑦᓱᒍ, ᐱᒍᑦᔨᒍᑎᓂᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᕕᑦᓴᖃᕐᑎᓯᒍᑎᐅᔪᓄᓗ. ᑌᒣᒻᒪᑦ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓ ᐃᑲᔪᕐᓯᕗᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ 14ᓂᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ 28ᓂᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᐅᔪᓂᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᕈᓐᓇᓯᑎᑦᓯᓗᑎᑦ ᓄᑖᒥᒃ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓯᒪᔪᒥᓗᓐᓃᑦ ᓱᑲᒃᑐᒥᒃ ᖃᕆᑕᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᑐᑦᓯᒪᒍᑎᒥᒃ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑕᐅᓂᖏᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑦᓯᐅᑎᓄᑦ ᑭᒡᒐᑐᕈᑏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ

IMG 28472

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᐊᐅᒍᓯᑎ 23, 2018 – ᔨᐊᓂᕙ ᒪᓂᒃ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (ᑫᐋᔩᑉ) ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᓯᔨᖓ, ᐊᒻᒪᓗ ᔅᑎᐊᕓᓐ ᓚᐅᔪᓐ, ᐱᖁᔭᓕᐅᕐᕕᒥ ᐊᓪᓚᑎ ᑎᒥᑎᒍᑦ ᐱᓕᐅᑎᓂᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑭᓇᓕᒫᒃᑯᓄᑦ ᑎᒥᒥᒍᑦ ᐃᓗᓯᕐᓗᑐᓄᑦ, ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᒍ ᓯᕗᓕᕐᑎᒪᕆ ᓇᕝᑏᑉ ᐯᓐᔅ, ᑐᕐᖃᑕᕐᕕᒃ ᓄᑖᔦᑦ ᓄᐃᑎᕐᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ, ᓱᑯᐃᔦᓂᕐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᒪᑭᑕᒐᓱᐊᕐᓃᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏᓐᓄᑦ, ᑐᓴᕐᑎᓯᓚᐅᕐᑑᒃ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᑳᓇᑕᐅᑉ ᑲᕙᒪᖓᑕ ᑐᓂᕐᕈᑎᖏᓐᓂᒃ ᑫᐋᔩᑉ ᑕᒫᓂ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᑎᑦᓯᐅᑏᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᔪᑦ 5-ᒍᒍᑎᖓᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᑐᓂᕐᕈᑏᑦ ᐱᔭᐅᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᑦ ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒍ ᐱᑑᕐᑐᐃᓂᕐᓄᑦ ᓄᑖᓂᒃ ᓄᐃᑦᓯᒍᑎᓄᑦ ᐱᓇᓱᒐᖅ ᑮᓇᐅᔭᖃᕐᑎᓯᓛᓕᕐᑎᓗᒍ 50-ᖏᓐᓂᒃ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᐃᓕᖓᔪᑦ $125-ᒥᓕᐊᕌᕐᑐᒧᑦ ᐱᓇᓱᒐᕐᒧᑦ. ᓅᕕᒻᐱᕆ 2017-ᒥ, ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ, ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒍ Société du Plan Nord, ᐅᖃᓪᓚᕆᐅᑎᖃᕐᓯᒪᑎᓪᓗᒍ ᐱᓇᓱᒐᐅᑉ ᐊᑭᖏᑦᑕ ᖁᑉᐸᖏᓐᓂᒃ ᐊᑭᓖᓛᕐᓂᐊᓂᖓ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑕᐅᔪᖅ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒃ ᓇᒻᒥᓂᕐᑖᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᑕᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᓂᕐᕋᐅᔪᓂᑦ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᐊᐅᒡᒍᓯ 17, 2018. – ᑭᒡᒐᑐᕐᑎᖓ ᐅᖓᕙᒥ ᑲᕙᒪᒃᑯᓂ ᐱᓇᓱᖃᑎᖓᓗ ᑲᕙᒪᒥ ᒥᓂᔅᑕ ᓇᐹᕐᑐᓕᕆᓂᕐᓄᑦ, ᐆᒪᔪᓕᕆᓂᕐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᓂᕐᓄᓗ. ᒥᔅᑐ ᔮᖕ ᐳᓯ ᐅᖃᕐᑐᕕᓂᖅ, ᑭᒡᒐᑐᕐᓱᓂ ᒥᓂᔅᑕᒥᒃ ᑲᒪᒋᔭᑦᓴᔭᓕᒻᒥᒃ ᓴᐳᒻᒥᔭᐅᓂᖏᓐᓂᑦ ᓂᐅᕕᕐᓃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓪᓗᓕᕆᓂᕐᒧᑦ. ᒪᑕᒻ ᓕᔅ ᑎᕆᐅ, ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᓂᒧᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᒥᒃ ᓇᒻᒥᓂᕐᑖᕈᓐᓇᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᐅᓯᓕᕆᓂᕐᒧᓗ ᓇᒻᒥᓂᒋᔭᐅᔪᓂᑦ ᐊᓂᕐᕋᓂᑦ ᓄᓇᖁᑎᖓᓂ ᑲᑎᕕᒃ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ: $449 000 ᐅᖓᑖᓅᕐᑐᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐱᓇᓱᒑᓐᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑦᓯᒍᑎᑦᓭᑦ

ᓯᐳᑲᒧ ᔫᓓ 12, 2018.- ᑯᐯᑉ ᑲᕙᒪᖓ, ᐊᕐᖁᑎᒋᑦᓱᒍ Fonds d’appui au rayonnement des regions (FARR) ᑐᓴᕐᑎᓯᓯᒪᓕᕐᑐᖅ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᐅᑎᐅᓚᖓᔪᓂᒃ $449 000$-ᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᑎᓪᓗᒋᒃ ᒪᕐᕈᐃᒃ ᐱᓇᓱᒑᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ. ᑖᒃᑯᐊ ᓴᐳᑦᔨᒍᑏᑦ ᐱᓯᒪᔪᑦ ᐅᑯᓇᖕᖓᑦ Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires 2018-2022.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐱᐅᓯᒋᐊᕈᑏᑦ ᓂᕿᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓂᓗ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓂᒃ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑎᓄᑦ

ᓈᓭᒪᒍᑏᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᐃᓚᐅᒍᓐᓇᑐᓂᒃ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᕐᓯᒍᑏᑦ ᐊᑖᒍᑦ ᐱᐅᓯᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᑦ ᐃᑯᓪᓚᐅᒥᑎᑦᓯᓱᑎᒃ ᐊᑭᖏᓐᓂᒃ ᐊᓯᒋᐊᓪᓚᖏᓐᓄᑦ ᓂᕿᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᕿᐅᒐᑎᒃ ᐱᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓄᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᓂ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᑕᒫᓂ ᓄᓇᖁᑎᓕᒫᒥ.

ᐊᓯᑦᔨᑐᑦ ᐃᒻᒧᐊᓂ, 30%-ᓄᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎ ᐊᑐᖃᑦᑕᓂᐊᓕᕐᑐᖅ ᓄᑖᕕᓂᓕᒫᓄᑦ ᓰᕐᓇᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᕈᕐᑐᓄᑦ. ᓱᓕᒋᐊᓪᓚᒃ, ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐃᓚᐅᔪᑦ ᐊᒥᓱᐃᓕᖓᔪᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᐊᕕᑦᑐᐃᒪᒍᑏᑦ ᐊᑖᓂ ᐃᓚᒋᐊᕐᓯᒪᓕᕐᒥᔪᑦ ᖃᓗᓯᓕᕐᓱᑎᒃ ᐃᓘᓐᓀᓂᒃ ᐊᒥᒉᓈᕈᑎᓕᒫᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓕᐅᕐᑎᓕᒫᓂᒃ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...