ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

La Tournée du cinéma québécois ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᓄᓇᕘᕐᒧᓪᓗ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᒣ 12, 2014 - ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒍᐃᒍᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕘᕐᒥ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᙯᖁᔨᕗᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᐅᐸᕐᑐᒥᒃ ᓇᑎᓕᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ Tournée du cinéma québécois ᐱᒋᐊᓛᕐᓂᐊᑐᑦ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ. ᑕᕐᕋᓕᔮᕈᑏᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᓂᐊᐳᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥ, ᒪᑯᐊ ᐊᑎᓕᒃ ᐅᕙᖓ, ᑎᒧᑎ, ᐃᓄᓪᓚᕆᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒪᑕ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐃᓱᒪ: ᐊᓯᑦᔩᓚᐅᕆᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᖓᓐᓂ. ᐊᓯᑦᔩᓚᐅᕆᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓃᕕᑦ. ᑖᓐᓇ ᓱᓇᓕᒫᑦᓯᐊᓂᒃ ᐊᓯᑦᔩᓲᖅ!

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᒃ, ᑦ, ᑉᔾᖕᒃ - ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᓕᕆᑦᓯ1 ᐃᓕᓵᒍᔪᓯ ᓯᕗᓂᑦᓴᓃᕕᓯ ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᓕᕆᑦᓯ1 ᓄᓇᓖᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦᓯ1 ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᑦᑕᕕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᓄᐃᑦᓯᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓱᒪᒥ: ᓄᑖᒥ ᐊᓕᐊᓇᕐᑑᓱᓂᓗ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕐᓂᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᖁᔨᔪᖅ ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐅᕕᒐᕐᑐᖏᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐱᔪᒥᓇᕐᓯᒋᕗᖅ ᑌᔭᐅᔪᖅ “ᑕᕐᕋᒥ ᑐᓱᓐᓇᑐᖅ” ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎ!

CPAWS-ᑯᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖏᓪᓗ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ (KRG), ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᓪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᑯᐯᒻᒥ (FCNQ), ᐊᒻᒪᓗ ᕗᕐᔅ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ ᐊᓕᐊᑦᓱᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᔪᒥᓇᕐᑐᖁᑎᒥᓐᓂᒃ “ᑕᕐᕋᒥ ᑐᓱᓐᓇᑐᒥᒃ” ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎ, ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᕋᔭᕐᑐᖅ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᓐᓂᒃ ᐱᖑᐊᓗᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᖅᕕᒻᒧᑦ, ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᕋᔭᕐᑎᓪᓗᒍ ᐃᒣᓪᓗᐊᑲᓵᑦᑐᓂᒃ $15,000.00!

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐊᖑᒻᒪᑎᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑎᖏᑦ: ᐁᕆᓕ 2014

ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᑦ ᐊᖑᒻᒪᑎᒍᓐᓇᖁᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑐᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓄᑦ

krg-update April in


ᐱᖓᔪᖓᓐᓂᒃ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᓄᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᖃᑦᑕᑐᐃᑦ ᐱᓯᑎᐅᓕᐅᑎᓂᖏᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᒃ, ᕐᕆᓕ ᑉᒃ, ᑉᔾᖕᒃ × ᕐᕆᓕ ᖕᒃ-ᒥᑦ ᖕᓐ-ᒧᑦ ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥ ᐱᓇᓱᖃᑎᖃᕐᓱᑎᒃ ᓱᖃᑦᓯᓂᓕᕆᓂᐅᑉ ᐱᑦᔪᑦᔨᕕᖓᓂᒃ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ 9ᕗR(0 ᐅᐸᑦᑕᐅᓯᒪᓚᐅᕐᒪᑕ ᐊᕐᕌᒍᓕᒫᒥ ᐱᖓᔪᒋᓕᕐᑕᖓᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑎᖏᕐᕋᐅᑕᓄᑦ ᓯᑐᕋᐅᓯᔭᖃᑦᑕᑐᐃᑦ ᐱᓯᑎᐅᓕᐅᑎᓂᖏᓐᓂᒃ. ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᓵᓚᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᓵᓐᑎ ᖃᐅᒃ ᑲᖏᕐᓱᒥᐅᖅ, ᐅᑯᐊᓗ ᑐᕋᐅᒐᑦ ᐋᓇᓈᒃ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚ ᖃᐅᓐᓈᓗᒃ ᐃᕗᔨᕕᒻᒥᐅᖅ ᑐᖓᓕᐅᑎᓪᓗᒍ ᐊᒻᒪ ᐱᖓᔪᖏᔭᐅᑎᓪᓗᒍ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᑐᒥᒃ. ᑕᒡᒐᓂ ᐊᕐᕌᒍᒥ ᐱᒋᐊᓕᕋᑖᑐᓂ ᓵᓚᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐸᐅᓪ ᐃᓄᒃᐸᒃ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥᐅᖅ ᐊᒻᒪᓗ ᔫᐱ ᐊᕐᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᒥᐅᖅ ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᓂᖃᓚᐅᕐᑐᖅ ᐱᖕᖑᐊᑎᑦᓯᕙᐅᓂᕐᒥᓄᑦ ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᓚᐅᕐᑐᖅ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...