ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᓯᕿᓂᒃᑯᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖓᑦ ᐱᑦᓯᐊᓴᙳᐊᑐᑦ ᐳᕕᕐᓂᑐᒥ!

ᑰᔾᔪᐊᖅ, ᑯᒃ, ᔪ 10, 2014 - ᖃᓄᑐᐃᓐᓈᕈᓐᓇᓂᖓᑦ ᐃᓱᖃᕐᑑᔮᙱᑐᖅ, ᑕᐸᓇᙱᓚᕆᑦᑐᑦ ᐱᓕᓂᐅᓂᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᓐᓈᓗᒃ ᐱᓯᑏᑦ ᐃᓅᓱᑦᑑᓱᑎᒃ ᐱᙳᐊᑏᑦ ᑦᑐᐃᑦ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᕐᓗᒋᑦ ᓈᒻᒪᓕᕐᖁᑦ ᐅᖄᒍᑎᒋᓗᒋᑦ ᑕᓪᓕᒪᕕᒍᑕᐅᓕᕐᑐᒥᒃ ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᑦ ᓯᕿᓂᒃᑯᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖓᓂᒃ ᑲᔪᓯᑎᑕᐅᓚᐅᕐᑐᒥᒃ ᔪ 1-ᒥᒃ 8-ᒧᑦ, 2014-ᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓᑕ (KRG) ᓱᖃᑦᓯᓂᕐᒥᒃ ᐱᑦᔪᔨᕕᖓᓄᑦ. 25-ᓂᒃ ᐊᒥᓲᓂᕐᑦ ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᓇᑭᑐᐃᓐᓇᒥᐅᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂᒃ, ᐅᑭᐅᓖᑦ 13 ᐊᒻᒪᓗ 17 ᐊᑯᓐᓂᖓᓂ, ᓯᒪᓚᐅᔪᔪᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᓇᓱᐊᕈᓯᓕᒫᒥᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᑕᕐᑎᓯᓪᓗᑐᑦᓯᐊᓚᐅᐅᕐᓱᑎᒃ ᑕᑯᓂᐊᕐᓯᒪᔪᒐᓵᓗᓐᓂᒃ ᑎᒥᒥᓄᑦ ᐱᙳᐊᕆᐊᒻᒪᕆᓕᕋᒥᒃ ᑭᖑᓪᓕᐹᕐᓲᑎᒋᑦᓱᒍ ᑕᑯᓐᓇᐅᒐᕐᑎᓯᒍᑎᒥᓂ ᔪ 7-ᖑᓕᕐᒪᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐃᓅᓯᐅᑉ ᐊᑭᑐᓂᖓᑕ ᐃᑯᓪᓚᒍᑎᖏᑦ – ᓂᕿᓄᑦ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᐊᑐᓪᓗᑐᕆᐊᓕᓐᓄᑦ: ᐊᓯᒋᐊᓪᓚᖏᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐃᓚᒋᐊᕐᑐᑦ

ᐃᓚᐅᔪᐃᑦ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐃᓚᒌᓴᐅᑉ ᓂᐅᕕᕐᕕᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᐊᓴᔭᓐᑯᑦ ᓄᓇᓕᓐᓃᑐᑦ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒍ ᓂᐅᕕᕐᕕ ᑰᑦᔪᐊᒥ, ᐊᒻᒪᓗᒋᐊᓪᓚᒃ ᑳᓴᓖᓂ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᓲᑦ ᐃᑯᒪᑦᓴᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᓯᑮᑐᐃᑦ ᐅᐊᕈᑎᖏᓐᓂᒃ. ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᔪᑦ ᓯᑯᑦᓴᔮᐲᑦ ᓇᓂᑐᐃᓐᓇᖅ ᐊᑐᐃᓐᓇᑎᑕᐅᔪᑦ ᓇᓕᑭᓪᓕᒋᐊᕐᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᐃᓪᓕᓇᖏᓐᓂ. ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐃᓚᐅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐊᔪᒉᑦᑐᒥᒃ (ᑐᖑᔪᕐᑕᒥᒃ ᑕᐅᑦᑐᓖᑦ) ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐃᓪᓕᓇᕐᓃᑐᑦ, ᐅᕝᕙᓗᓐᓃ ᓱᓇᒥᑦᑐᐃᓐᓀᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕐᓯᒪᔪᐃᑦ ᐊᓪᓚᖁᑎᖏᑦ ᐱᔭᐅᒍᓐᓇᒥᔪᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᐅᕕᕐᕖᑦ ᑲᒪᔨᖏᓐᓂᑦ.

 

ᔪᓓ 1-ᒥ ᐱᒋᐊᕐᓗᒍ, ᒪᑯᐊ ᓂᐅᕕᐊᑦᓭᑦ ᐊᑭᑭᓪᓕᒋᐊᕈᑎᖃᓚᖓᓕᕐᑐᑦ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᐊᑭᑐᓂᖓᓂᒃ ᐃᑯᓪᓚᑎᐅᑦᓯᒍᑎᐅᑉ ᐊᑖᒍᑦ. ᐱᔪᒪᒍᑦᓯ ᓱᓇᒥᑦᑐᓂᒃ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᓂᒃ ᓈᓭᒪᒍᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᒍᑎᑦᓴᓂᓪᓗ ᐃᓅᓯᐅᑉ ᐊᑭᑐᓂᖓᓂᒃ ᐃᑯᓪᓚᑎᑦᓯᓂᕐᒧᑦ ᐋᕐᕿᓯᒪᔪᑦ ᓱᓇᐅᒻᒪᖔᑕ, ᐅᕗᖕᖓᓗᓯ: List of subsidized items - July 1st, 2014


ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᑲᐳᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᑕᕐᑐᑦ 2014-ᒥ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᔫᓂ 9, 2014 - ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᓕᕆᕗᑦ (ᕿᒻᒦᑦ) ᑲᐳᕐᑕᐅᓂᕆᖃᑦᑕᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖔᕙᒥ ᔫᓂ 10-ᒥᑦ 19-ᒧᑦ. ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒻᒪᕆᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᑎᓯᓚᖓᔪᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᑲᐳᕐᑕᐅᓂᕆᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᖃᐅᔨᒣᓕᒌᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᖃᓂᒪᒌᒃᑯᑎᓂᒃ ᖃᓄᐃᖁᒍᓐᓀᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᒋᔭᐅᔪᐃᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᒫᑦᔨᒥ ᐊᖕᖑᑎᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ: ᓄᓂᕚᑦ – ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᑦ

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᑦᔨᐸᓱᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓂᕚᑦ-ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ – ᑭᖑᓪᓕᐹᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓚᐅᔪᒐᑦᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᖃᕐᑐᓕᒫᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓀᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓯᒪᓚᖓᕗᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᑐᓂᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ 2011-2013. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓄᐃᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᒐᓗᐊᕐᒥᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᕐᑐᕕᓃᑦ ᓱᒃᑯᓲᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᓂᖀᑦ ᐊᑭᑐᑦᕆᐊᓚᐅᔪᒻᒪᑕ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


La Tournée du cinéma québécois ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᓄᓇᕘᕐᒧᓪᓗ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᒣ 12, 2014 - ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒍᐃᒍᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕘᕐᒥ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᙯᖁᔨᕗᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᐅᐸᕐᑐᒥᒃ ᓇᑎᓕᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ Tournée du cinéma québécois ᐱᒋᐊᓛᕐᓂᐊᑐᑦ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ. ᑕᕐᕋᓕᔮᕈᑏᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᓂᐊᐳᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥ, ᒪᑯᐊ ᐊᑎᓕᒃ ᐅᕙᖓ, ᑎᒧᑎ, ᐃᓄᓪᓚᕆᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒪᑕ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...