ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᕐᕌᒍᑕᒫᕐᓯᐅᑎᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᑲᐳᕐᑕᐅᒋᐊᖃᕐᓂᖏᓄᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ ᐊᕐᕕᑕᕐᑐᑦ 2014-ᒥ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᐯᒃ, ᔫᓂ 9, 2014 - ᑯᐯᒃ ᑲᕙᒪᒃᑯᑦ ᑐᓴᕋᑦᓴᖃᓕᕆᕗᑦ (ᕿᒻᒦᑦ) ᑲᐳᕐᑕᐅᓂᕆᖃᑦᑕᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᑕᕐᕋᒥ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᐅᖔᕙᒥ ᔫᓂ 10-ᒥᑦ 19-ᒧᑦ. ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑎᒻᒪᕆᖏᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᖃᕐᑎᓯᓚᖓᔪᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᓂᒃ ᑲᐳᕐᑕᐅᓂᕆᓚᖓᔭᖏᓐᓂᒃ ᕿᒻᒦᑦ ᖃᐅᔨᒣᓕᒌᒃᑯᑎᓂᒃ ᐊᓯᖏᓐᓄᓗ ᖃᓂᒪᒌᒃᑯᑎᓂᒃ ᖃᓄᐃᖁᒍᓐᓀᓗᒋᑦ ᐆᒪᔪᐃᑦ ᐱᒋᔭᐅᔪᐃᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᒫᑦᔨᒥ ᐊᖕᖑᑎᑎᑦᓯᒋᐊᕈᑏᑦ: ᓄᓂᕚᑦ – ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐊᓪᓚᑕᐅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐱᓂᐊᕐᓂᐅᔪᑦ

ᖃᐅᔨᒐᓱᐊᕐᓂᒧᑦ ᐊᑦᔨᐸᓱᖏᓐᓄᓪᓗ ᐱᓇᓱᐊᕐᓂᐅᓯᒪᔪᑦ

ᓄᓂᕚᑦ-ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᒧᑦ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ – ᑭᖑᓪᓕᐹᒥᒃ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᓂᒃ ᐊᐅᓪᓚᑎᑦᓯᓚᐅᔪᒐᑦᑕ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᐃᓪᓗᖃᕐᑐᓕᒫᓄᑦ. ᑖᒃᑯᐊᓕ ᐊᓪᓚᓯᒪᔪᑦ ᓀᓕᑎᕐᓯᒪᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᓕᐅᕐᓯᒪᓚᖓᕗᑦ ᓂᐅᕕᕐᕕᖃᕐᑐᓂᑦ ᐊᑭᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᓂᒃ ᓄᓇᕕᒻᒥ 2011-2013. ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅ ᓄᐃᑦᓯᓂᖃᓚᐅᔪᒻᒪᑦ ᐊᓯᖏᓐᓂᒃ ᐱᒐᓗᐊᕐᒥᑎᓪᓗᒍ, ᑕᒪᒃᑯᐊ ᐱᕈᕐᑐᕕᓃᑦ ᓱᒃᑯᓲᑦ ᐊᑭᑭᓕᒋᐊᕋᓗᐊᕐᑎᓪᓗᒋᑦ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᕐᑕᐅᓯᒪᓕᕐᑎᓪᓗᒋᑦ, ᑭᓯᐊᓂ ᐊᓯᖏᑦ ᓂᖀᑦ ᐊᑭᑐᑦᕆᐊᓚᐅᔪᒻᒪᑕ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


La Tournée du cinéma québécois ᐳᓛᕆᐊᕐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕕᒻᒧᑦ ᓄᓇᕘᕐᒧᓪᓗ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᒣ 12, 2014 - ᐃᓅᓱᑦᑐᐃᑦ ᐱᓇᓱᒐᖃᕐᓂᒧᑦ ᐱᒍᑦᔨᕕᖓ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᒍᐃᒍᐃᑦ ᑲᑐᑦᔨᖃᑎᒌᓐᓂᖏᑦ ᓄᓇᕘᕐᒥ ᐃᓕᑦᓯᓐᓂᒃ ᙯᖁᔨᕗᑦ ᐱᖃᑕᐅᖁᓪᓗᑎᑦ ᑕᓪᓕᒪᓄᑦ ᐊᐅᐸᕐᑐᒥᒃ ᓇᑎᓕᒃᑯᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖃᕐᑎᓪᓗᒋᑦ Tournée du cinéma québécois ᐱᒋᐊᓛᕐᓂᐊᑐᑦ ᒣ 12-ᒥᑦ 26-ᒧᑦ. ᑕᕐᕋᓕᔮᕈᑏᑦ ᐊᒥᓱᑦ ᑕᑯᓐᓇᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᓂᐊᐳᑦ ᑰᑦᔪᐊᒥ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓄᒃᔪᐊᒥ, ᒪᑯᐊ ᐊᑎᓕᒃ ᐅᕙᖓ, ᑎᒧᑎ, ᐃᓄᓪᓚᕆᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓪᓓᑦ ᑕᕐᕋᓕᔮᒐᓕᐊᖑᓯᒪᔪᑦ ᓄᐃᑕᑎᑕᐅᖃᑦᑕᓛᕐᒪᑕ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᐃᓱᒪ: ᐊᓯᑦᔩᓚᐅᕆᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᖓᓐᓂ. ᐊᓯᑦᔩᓚᐅᕆᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓃᕕᑦ. ᑖᓐᓇ ᓱᓇᓕᒫᑦᓯᐊᓂᒃ ᐊᓯᑦᔩᓲᖅ!

ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᑯᒃ, ᑦ, ᑉᔾᖕᒃ - ᕿᑐᕐᖓᓖᑦ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᓕᕆᑦᓯ1 ᐃᓕᓵᒍᔪᓯ ᓯᕗᓂᑦᓴᓃᕕᓯ ᐱᒋᐊᕐᐸᓕᐊᓕᕆᑦᓯ1 ᓄᓇᓖᑦ, ᐃᓚᐅᖃᑕᐅᒋᑦᓯ1 ᑖᒃᑯᐊ ᐅᖃᐅᓰᑦ ᐊᑐᕐᓱᒋᑦ ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕕᒻᒥ ᑲᑎᑦᑕᕕᖓ ᐃᓕᓐᓂᐊᓂᕐᒥᒃ ᑲᔪᓯᑦᓯᐊᑎᑦᓯᒐᓱᐊᕐᑐᑦ ᓄᐃᑦᓯᓚᐅᕐᐳᖅ ᐃᓱᒪᒥ: ᓄᑖᒥ ᐊᓕᐊᓇᕐᑑᓱᓂᓗ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᕐᓂᒥᒃ ᑐᓴᕐᑎᓯᑦᓱᓂ ᓄᓇᕕᒻᒥᐅᓕᒫᓂᒃ ᐊᐅᓚᑦᔭᕆᐊᖁᔨᔪᖅ ᐱᔭᕇᑦᓯᐊᖁᑦᓱᒋᑦ ᓄᓇᕕᐅᑉ ᐅᕕᒐᕐᑐᖏᑦ.

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...


ᓄᓇᕕᒻᒥ ᖃᐅᒻᒪᕆᒃᑐᖅ ᐱᔪᒥᓇᕐᓯᒋᕗᖅ ᑌᔭᐅᔪᖅ “ᑕᕐᕋᒥ ᑐᓱᓐᓇᑐᖅ” ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎ!

CPAWS-ᑯᑦ ᑯᐯᒻᒥ ᐱᓇᓱᐊᖃᑎᖏᓪᓗ, ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᒃᑯᖏᑦ (KRG), ᐃᓚᒌᓴᒃᑯᓪᓗ ᑯᐊᐸᒃᑯᑦ ᑯᐯᒻᒥ (FCNQ), ᐊᒻᒪᓗ ᕗᕐᔅ ᐃᐊᒃᑯᑦ ᖃᖓᑦᑕᔫᖏᑦ ᐊᓕᐊᑦᓱᑎᒃ ᐅᖃᐅᓯᖃᕈᒪᕗᑦ ᐅᓪᓗᒥ ᐱᔪᒥᓇᕐᑐᖁᑎᒥᓐᓂᒃ “ᑕᕐᕋᒥ ᑐᓱᓐᓇᑐᒥᒃ” ᐱᓕᐅᑦᔨᒍᑎ, ᓵᓚᖃᐅᓯᐊᕋᔭᕐᑐᖅ ᒪᕐᕉᓐᓄᑦ ᖃᖓᑦᑕᐅᑏᓐᓂᒃ ᐱᖑᐊᓗᓐᓄᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᖅᕕᒻᒧᑦ, ᐊᑭᖃᓪᓗᐊᕋᔭᕐᑎᓪᓗᒍ ᐃᒣᓪᓗᐊᑲᓵᑦᑐᓂᒃ $15,000.00!

ᐊᑐᐊᕆᐊᓪᓚᒐᑦᓴᑦ ...