ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᐊᑦᔨᖑᐊᖃᕐᕕᒃ

ᓯᕿᓂᒃᑯᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖓᑦ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᔫᓂ 2017

bwd  # 1/4  fwd

ᓯᕿᓂᖅ ᐅᑭᐅᒥ ᐊᕐᕕᑕᕐᑐᑦ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᒫᑦᔨ 2017

bwd  # 1/3  fwd

ᓯᕿᓂᒃᑯᑦᐊᒻᒪᓗᐋᕐᑎᒃᓯᒃᑯᑦᑕᐅᕐᓰᓂᖏᑦ, ᐃᒡᓗᓕᒃ, ᕕᕗᐊᔨ 2017

bwd  # 1/4  fwd

ᓯᕿᓂᒃᑯᑦ ᐅᐱᕐᖔᒥ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑦᓯᓂᖓᑦ, ᑲᖏᖅᓱᔪᐊᖅ, ᔪᓓ 2016

bwd  # 1/7  fwd

ᓯᕿᓂᖅ ᐊᐅᔭᒥ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ 2015, ᑲᖏᕐᓱᐊᓗᑦᔪᐊᖅ, ᔪᓓ 2015

bwd  # 1/9  fwd

ᓰᖅᑭᓂᖅ ᐊᐅᔭᒥ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ, ᐳᕕᕐᓂᑐᖅ, ᔪᓓ 2014

bwd  # 1/4  fwd

ᓰᖅᑭᓂᖅ ᐊᐅᔭᒥ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᔫᓚᐃ 2013

bwd  # 1/6  fwd

ᓯᕿᓂᖅ ᐃᓅᓱᒃᑐᐃᑦ ᐃᓕᓭᔪᑦ ᑕᑯᑦᓴᐅᑎᑦᓯᓂᖓ, ᑰᑦᔪᐊᖅ, ᒣ 2013

bwd  # 1/3  fwd

ᓰᖅᑭᓂᖅ ᓄᑲᕐᓰᑦ ᐃᓕᓭᔪᑦᓭᑦ ᐱᒋᐅᕐᓴᑎᑕᐅᓂᖏᑦ, ᒪᓐᑐᔨᐊᓪ, ᐅᒃᑑᐱᕆ 2012

bwd  # 1/6  fwd

ᓰᖅᑭᓂᖅ ᐊᐅᔭᒥ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᔫᓚᐃ 2012

bwd  # 1/14  fwd

ᓰᖅᑭᓂᖅ ᐊᐅᔭᒥ ᓱᖃᑦᓯᑎᑦᓯᓂᖅ ᔫᓚᐃ 2011

bwd  # 1/3  fwd