ᑲᑎᕕᒃ ᓄᓇᓕᓕᒫᑦ ᑲᕙᒪᖓ

ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑎᒍᓯᔪᕕᓃᑦ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᐅᓚᖓᔪᕕᓂᕐᓂᒃ

ᔪᓓ 3-ᒥ ᐊᒻᒪᓗ 4-ᒥ, ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᒪᕐᕈᐃᓂᒃ ᐃᓕᒃᑰᑑᓐᓂᒃ ᕿᓈᔭᕈᓐᓇᐅᑎᑖᓚᐅᔫᑦ, ᑎᒍᔨᓐᓂᓱᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐱᖁᔭᕐᓂᒃ ᓯᖁᒥᑦᓯᒍᑕᐅᔪᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐊᑯᓕᕕᒻᒨᑐᑦᓴᓕᐊᒍᓯᒪᔪᓂᒃ. ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓅᒃ ᐸᓯᔭᑦᓴᖑᓚᐅᔫᒃ.

ᓄᓇᓕᓐᓂ ᑲᑎᕕᐅᑉ ᐳᓖᓯᖏᑦ ᑐᓴᕐᑎᑕᐅᓯᒪᓚᐅᔫᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓯᑦᓱᑎᓪᓗ ᓱᓪᓕᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᓄᕐᖃᑎᑦᓯᒍᓐᓇᓯᑦᓱᑎᒃ ᐱᖁᔦᑦ ᓯᖁᒥᑦᓱᒋᑦ ᓂᐅᕐᕈᑎᑦᓴᐅᒍᒫᕐᓂᐊᑐᓂᒃ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ. ᓯᕗᓪᓕᖅ ᕿᓈᔭᕈᓐᓇᐅᑎᒃ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᑎᒍᓯᓚᐅᔫᑦ 46-ᓂᒃ ᓲᖑᔪᑦᓴᔭᓂᒃ ᕗᑦᑲᓂᒃ ᐳᓪᓚᐅᔭᓂᒃ ᐊᖏᓂᖃᓈᕐᑎᑐᓂᒃ 26 ounce-ᓂᒃ. ᑐᖓᓕᐊ ᕿᓈᔭᕈᓐᓇᐅᑎᒃ ᐊᑐᕐᓱᒍ ᐊᒻᒣᓚᐅᔫᑦ 6-ᓂᒃ ᕿᓪᓕᑐᑦᓴᔭᒦᑦᑐᓂᒃ 4 litre-ᒍᓈᕐᑎᑐᓂᒃ 94%-ᓂᒃ ᓲᖑᔪᑦᓴᔭᓂᒃ.

ᑐᓴᕋᑦᓭᑦ ᒪᓗᓐᓇᑐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᕈᑕᐅᔪᓂᒃ, ᐃᓚᐅᑎᓪᓗᒋᑦ ᐱᖁᔭᕐᑎᒎᖕᖏᑐᖅ ᓂᐅᕕᐊᑦᓴᖃᕐᓂᖅ ᐃᒥᐊᓗᓐᓂᒃ ᐋᖓᔮᓐᓇᑐᓂᓪᓗ, ᐅᖃᓕᒪᒍᑕᐅᒍᓐᓇᑐᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᐊᑐᖕᖏᑐᒃᑯᑦ ᑲᑎᕕᒃᑯᑦ ᐳᓖᓯᒃᑯᖏᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᐅᑎᖓᓄᑦ ᐊᑭᖃᖕᖏᑐᖅ ᑭᓯᑦᓯᒍᑎᖓ 1-800-711-1800. ᐁᑦᑑᓯᐊᕐᑕᐅᒍᑎᑖᕈᓐᓇᑐᖅ $2,000 ᑖᓚᓄᑦ ᑎᑭᓪᓗᒍ ᐊᑭᓖᒍᑎᐅᒐᔭᕐᑐᑦ ᑐᓴᕐᑎᓯᔪᖅ.